Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

 

№ РД- 0291

гр. Ямбол 20.03.2012 г.

 

        Във връзка с постъпило заявление от “ ТЕНЕВ и ХАРАЛАМПУС”  ООД от с.Калчево   ЕИК 128618060, представлявана от Стоян Димов Тенев ЕГН 6110099106  с вх.№5300-414 от 19.03.2012 г. за възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива , имайки предвид, че искането е законосъобразно  и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ:

            На „ ТЕНЕВ и ХАРАЛАМПУС” ЕООД  от с.Калчево   ЕИК 128618060, представлявано от Стоян Димов Тенев ЕГН 6110099106  да възложи изработването на комплексен проект  за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват:  поземлен имот № 086040    по   КВС на землище  с.Калчево, обл.Ямбол .                                                                                                          

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

2. Инвестиционен проект.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез Община „Тунджа” пред Админисративен съд гр.Ямбол в 14- дневен срок от датата на обявяването.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община  „Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario