Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

№ РД - 0281

гр. Ямбол  14.03.2012г.

 

 

          Постъпило е заявление „ВЕНИ 1” ЕООД гр.София, ЕИК 832045157 с вх.№5300-384/12.03.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”,  на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

                                                         НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП- Парцеларен план на ел.проводно отклонение 20kV (подземен кабел) до  урегулиран поземлен имот І-86051 за фотоволтаична централа  в масив 86 по КВС на землище   с.Крумово, област Ямбол.

            Разрешавам на „ВЕНИ 1” ЕООД гр.София да възложи изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план на на ел.проводно отклонение 20kV (подземен кабел) до  урегулиран поземлен имот І-86051 за фотоволтаична централа  в масив 86 по КВС на землище   с.Крумово, област Ямбол.

            При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община “Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario