Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД №РД - 0648

ЗАПОВЕД №РД - 0648

tundja-header
ЗАПОВЕД

№РД - 0648

гр. Ямбол , 19.06.2012 г.

 

Постъпило е заявление от „Агрозем - АВ” ООД ЕИК 128544973 от с. Межда, ул.”Стария дъб” №2, с вх. №5300-1017/15.06.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

Одобрявам задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

Разрешавам на „Агрозем - АВ” ООД от с. Межда да възложи изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община “Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario