Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи Заповед № РД-1110 от 29.09. 2012 г.

Заповед № РД-1110 от 29.09. 2012 г.

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

№ РД-1110         

гр. Ямбол 29.09. 2012 г.

         Във връзка с постъпило заявление от  „МОГИЛА ПАРКИНГ 1” ЕООД  с.Могила ЕИК 201937378 , представлявана от Мирослава Динкова Динкова  с вх.№5300-1568/  25.09.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план-ПРЗ, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това,  че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа” както и на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ :

НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за застрояване на поземлен имот  № 011175  по КВС на землище на с.Могила, обл.Ямбол.

            Разрешавам на „МОГИЛА ПАРКИНГ 1” ЕООД  да възложи изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ за поземлен имот  №011175 по КВС на землище с.Могила, обл.Ямбол.                                                                                                           

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/

За Кмет на община „ Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario