Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД - 1240 от 30.10.2012г.

ЗАПОВЕД № РД - 1240 от 30.10.2012г.

tundja-header

З А П О В Е Д

№ РД - 1240

гр.Ямбол, 30.10.2012г.

Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1. Границите на районите и видът на предлаганите услуги на територията на община Тунджа за 2013г., включващи:

1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, и честота на сметоизвозване два пъти месечно, за всички населени места на общината по райони, както следва:

- район „Централен”, включващ населените места в регулационни граници: Безмер, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, Могила, Ст.река, Търнава, Х.Димитрово, Чарган, Калчево, Победа, Челник;

- район „Източен”, включващ населените места в регулационни граници: Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, Роза, Ботево, Межда, Мед.кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци;

- район „Западен”, включващ населените места в регулационни граници: Коневец, Маломир, Дряново, Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово, Окоп, Видинци, Ген.Инзово, Г.Манастир, Ген.Тошево, Крумово;

1.2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за всички населени места;

1.3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за всички населени места на общината.

2. Услугите по т.1.1. не се извършват извън регулационните граници на населените места и съответно не се дължи такса от собствениците на недвижими имоти.

За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете, кметските наместници и населението на общината, чрез обявяване на публични места и в местните медии в срок до 30.10.2012г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: Г.ГЕОРГИЕВ


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario