Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи Община „Тунджа” - Ямбол съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план - ПП и ПРЗ /план за регулация и застрояване/

Община „Тунджа” - Ямбол съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план - ПП и ПРЗ /план за регулация и застрояване/

tundja-header
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община „Тунджа”- Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план-ПП /парцеларен план/ и ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на:

1.Трасе на повърхностен охранителен /отводнителен канал/ за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап (клетка1)”, през поземлени имоти № 000195, № 000210, №000222, №000075, № 036004 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово, община „Тунджа” и поземлен имот № 000314 по КВС на з-ще с. Дражево и се включва в ретензионен басейн, разположен в поземлен имот № 036002 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

2.Трасе на канализация от стопански двор за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап”, през поземлени имоти № 000222 и № 000075 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово

3. Трасе на система за движение на инфилтрата-гравитачна тръба и напорен тръбопровод за обект „Регионално депо на неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора,Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап”, през поземлени имоти № 000222 и № 000075 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

4. Трасе на подземен ел.кабел за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините  Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап”, през поземлени имоти № 000222 и № 000075 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

5.План за регулация и застрояване на площадка за ретензионен басейн за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап” (клетка1). Площадката на ретензионния басейн попада в част от поземлен имот № 036002 и в поземлен имот № 000129 в местност „Гол баир” по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

Проектите е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С, стая 103 в сградата на общинската администрация, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 .

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario