Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи РЕШЕНИЕ№ 539 от 14 февруари 2014г.

РЕШЕНИЕ№ 539 от 14 февруари 2014г.

tundja-header
О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА” - гр. ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ№ 539

от 14 февруари 2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет „Тунджа” - Ямбол, реши:

Одобрява задания за проектиране и разрешава изработването на проекти за подробни устройствени планове, като следва:

1. План за регулация и застрояване на поземлен имот №019015, с площ 8.998 дка, в местност „Кос тепе” по КВС на землище с. Кабиле, с цел промяна на предназначението на имота за паркинг, комплексно обществено обслужване, хотел и озеленяване.

Начина на урегулиране да се съобрази с чл.16 от ЗУТ.

2. Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до поземлен имот №016075, през поземлени имоти №№284 и 118 по КВС на з-ще с. Роза.

3. Парцеларен план за трасе на подземен ел.кабел НН 1 кV до поземлен имот №016075, през поземлен имот №118 по КВС на з-ще с. Роза.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.НЕЛИ СЛАВОВА/п/

Председател на ОбС „Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario