Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи РЕШЕНИЕ№ 550 от 26 февруари 2014г.

РЕШЕНИЕ№ 550 от 26 февруари 2014г.

tundja-header
О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА” - гр. ЯМБОЛ


РЕШЕНИЕ№ 550

от 26 февруари 2014 г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет „Тунджа” - Ямбол, реши:

Одобрява задания за проектиране и разрешава изработването на проекти за подробни устройствени планове, като следва:

1. План за регулация и застрояване на поземлен имот №016075, с площ 4.000 дка, с начин на трайно ползване – нива, в местност „Болярски път” по КВС на землище с. Роза, с цел промяна на предназначението на имота за база за селскостопанска техника и инвентар, съхранение и преработване на селскостопанска продукция.

Начина на урегулиране да се съобрази с чл.16 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.


НЕЛИ СЛАВОВА/п/

Председател на ОбС „Тунджа”rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario