Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи РЕШЕНИЕ №494 от Протокол №35/27.11.2013 г.

РЕШЕНИЕ №494 от Протокол №35/27.11.2013 г.

tundja-header

Р Е Ш Е Н И Е

№494
от Протокол №35/27.11.2013 година
по точка ДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект  за Подробен устройствен план. 
На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
            Одобрява задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен  устройствен план, както следва:

            - план за регулация и застрояване в следния обхват: поземлен имот №68878.19.31 по КВС на землището на с. СТАРА РЕКА, с площ от 967м2, с цел отреждане на УПИ за жилищни нужди. 

            Начина на урегулиране на имота да се съобрази с чл.16 от ЗУТ.


НЕЛИ СЛАВОВА /п/
Председател на ОбС „Тунджа”
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario