Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

ЗАПОВЕД № РД - 0241 от 25.03.2014г.

Сряда, 26 Март 2014г. 10:10ч.

tundja-header
З А П О В Е Д

№ РД - 0241
гр.Ямбол,  25.03.2014 г.

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, на основание чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс

О Б Р А З У В А М:

На територията на Община „Тунджа” – гр. Ямбол 49 избирателни секции и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес по населени места, както следва:

Секция№

Обхват/ Населено място

Адрес

1

2

3

001

с.Асеново

Кметство

002

с.Безмер

Младежки дом

003

с.Безмер

Кметство

004

с.Ботево

ОУ ”Христо Ботев”

005

с. Болярско

Кметство

006

с.Бояджик

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

007

с.Бояджик

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

008

с.Веселиново

Стол на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

009

с. Видинци

Читалище

010

с.Ген.Инзово

Клуб на пенсионера

011

с.Ген.Тошево

Народно читалище „Развитие”-малък салон

012

с.Голям Манастир

Народно читалище „Напредък”

013

с.Гълъбинци

Народно читалище „П.Р.Славейков”

014

с.Дражево

Старо читалище –тип барака

015

с.Драма

Читалище - малка зала

016

с.Дряново

Клуб на пенсионера

017

с.Завой

Клуб на пенсионера

018

с.Златари

Народно читалище „Васил Левски”

019

с.Кабиле

Зала до кметството

020

с.Калчево

ОУ”Васил Левски”

021

с.Каравелово

Народно читалище „Н.Й. Вапцаров”

022

с.Козарево

Клуб на пенсионера

023

с.Коневец

Читалище „Д-р Петър Берон”

024

с.Крумово

Народно читалище „Съгласие”

025

с.Кукорево

Кметството-ритуална зала

026

с.Кукорево

Народно читалище „Виделина”

027

с.Маломир

Кметство

028

с.Меден кладенец

Народно читалище  „Изгрев”

029

с.Межда

Кметство

030

с.Миладиновци

Читалище „Паисий Хилендарски”

031

с.Могила

Народно читалище „Пробуда”

032

с.Овчи кладенец

Народно читалище „Мисъл”-малък салон

033

с.Окоп

ОУ ”В.Левски”

034

с.Победа

Народно читалище „Васил Левски”

035

с.Робово

Клуб на пенсионера

036

с.Роза

ОУ ”Паисий Хилендарски”

037

с.Роза

ОУ ”Паисий Хилендарски”

038

с.Савино

Читалище „Никола Вапцаров” – малка зала

039

с.Симеоново

Народно читалище  „Искра”-малък салон

040

с.Скалица

Народно читалище  „Светлина”-малък салон

041

с.Сламино

Клуб на пенсионера

042

с.Стара река

Зала в читалището

043

с.Тенево

СОУ”Васил Левски”

044

с.Тенево

Клуб на пенсионера

045

с.Търнава

Народно читалище „Зора”

046

с.Хаджи Димитрово

Народно читалище „В. Левски”

047

с.Ханово

Клуб на пенсионера

048

с.Чарган

Зала в кметството

049

с.Челник

Народно читалище „Зора”Препис от Заповедта да се изпрати на ТЗ ”ГРАО” гр. Ямбол, Районната избирателна комисия и обяви публично чрез медии, сайта на общината и населените места.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община „Тунджа”
 
 

РЕШЕНИЕ№ 550 от 26 февруари 2014г.

Четвъртък, 06 Март 2014г. 16:26ч.

tundja-header
О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА” - гр. ЯМБОЛ


РЕШЕНИЕ№ 550

от 26 февруари 2014 г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет „Тунджа” - Ямбол, реши:

Одобрява задания за проектиране и разрешава изработването на проекти за подробни устройствени планове, като следва:

1. План за регулация и застрояване на поземлен имот №016075, с площ 4.000 дка, с начин на трайно ползване – нива, в местност „Болярски път” по КВС на землище с. Роза, с цел промяна на предназначението на имота за база за селскостопанска техника и инвентар, съхранение и преработване на селскостопанска продукция.

Начина на урегулиране да се съобрази с чл.16 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.


НЕЛИ СЛАВОВА/п/

Председател на ОбС „Тунджа”


 
 

РЕШЕНИЕ№ 539 от 14 февруари 2014г.

Четвъртък, 06 Март 2014г. 16:24ч.

tundja-header
О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА” - гр. ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ№ 539

от 14 февруари 2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет „Тунджа” - Ямбол, реши:

Одобрява задания за проектиране и разрешава изработването на проекти за подробни устройствени планове, като следва:

1. План за регулация и застрояване на поземлен имот №019015, с площ 8.998 дка, в местност „Кос тепе” по КВС на землище с. Кабиле, с цел промяна на предназначението на имота за паркинг, комплексно обществено обслужване, хотел и озеленяване.

Начина на урегулиране да се съобрази с чл.16 от ЗУТ.

2. Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до поземлен имот №016075, през поземлени имоти №№284 и 118 по КВС на з-ще с. Роза.

3. Парцеларен план за трасе на подземен ел.кабел НН 1 кV до поземлен имот №016075, през поземлен имот №118 по КВС на з-ще с. Роза.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.НЕЛИ СЛАВОВА/п/

Председател на ОбС „Тунджа”

 
 

Община Тунджа обявява

Четвъртък, 05 Декември 2013г. 12:26ч.

tundja-header

О Б Я В Л Е Н И Е


Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПРЗ/ заурегулиранпоземлен имот І - за обслужващо и производствено предназначение и ІІ - общ в кв.33 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и строителство” в общината.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Специализиран подробен устройствен план /ПРЗ/ запоземлени имоти №№  090050, 090051, 090052, 090053, 090054, 090055, 090056, 090057, 090058, 090059, 090060, 090061, 090062, 090064, 090068, 090070, 090071, 090074, 090075, 090076, 090082, 090083, 090085, 090130, 090132, 090134, 090178, 090179, 090180, 090181, 090182, 090183, 090184, 090189, 090387, 090388, 090389, 090390, 090465, 090466, 090467, 090468, 090469, 090470, 090471, 090472, 090473, 22, 23 и 31 в землището на с. Бояджик за добив на строителни материали - доломити и варовици от находището „Крачола” с времетраене в рамките на концесионния договор в масив 90 в землището на с. Бояджик, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и строителство” в общината.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПРЗ/ заурегулиранипоземлени имоти ІV-42 и ХІ-42 в кв.7 по ПУП на с. Златари, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и строителство” в общината.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  /ПРЗ/ заурегулиранпоземлен имот VІІза производство и складова дейност в кв.7 находящ се в землище на с. Веселиново, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел “АТО и строителство” в общината.
 
 

РЕШЕНИЕ №494 от Протокол №35/27.11.2013 г.

Четвъртък, 05 Декември 2013г. 12:22ч.

tundja-header

Р Е Ш Е Н И Е

№494
от Протокол №35/27.11.2013 година
по точка ДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект  за Подробен устройствен план. 
На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
            Одобрява задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен  устройствен план, както следва:

            - план за регулация и застрояване в следния обхват: поземлен имот №68878.19.31 по КВС на землището на с. СТАРА РЕКА, с площ от 967м2, с цел отреждане на УПИ за жилищни нужди. 

            Начина на урегулиране на имота да се съобрази с чл.16 от ЗУТ.


НЕЛИ СЛАВОВА /п/
Председател на ОбС „Тунджа”
 
 

Страница 2 от 8