Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

ЗАПОВЕД № РД - 1298 от 30.10.2013г.

Сряда, 30 Октомври 2013г. 15:05ч.

tundja-header
З  А  П  О  В  Е  Д


№ РД - 1298

гр.Ямбол, 30.10.2013г.

Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и  чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

$1I.                   Границите и районите на територията на община Тунджа, както следва:

Самостоятелен  район е територията на всяко населено място определено от строителните му граници, а именно - населените места Безмер, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, Могила, Ст.река, Търнава, Х.Димитрово, Чарган, Калчево, Победа, Челник; Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, Роза, Ботево, Межда, Мед.кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци;  Коневец, Маломир, Дряново, Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово, Окоп, Видинци, Ген.Инзово, Г.Манастир, Ген.Тошево, Крумово.

$1II.  Видът на предлаганите услуги на територията на община Тунджа за 2014 г., в съответния район включващи:

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, и честота на сметоизвозване два пъти месечно, за всички райони  на територията община Тунджа .

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за всички райони  на територията община Тунджа.

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за всички райони  на територията община Тунджа.

            4. Услугите по т.1. не се извършват извън строителните  граници на населените места и съответно не се дължи такса от собствениците на недвижими имоти.

            За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете, кметските наместници и населението на общината, чрез обявяване на публични места и в местните медии до 30.10.2013г.

 

Георги георгиев: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” 
 
 

З А П О В Е Д № РД – 1228, 14.10. 2013г.

Сряда, 16 Октомври 2013г. 08:31ч.

tundja-headerЗ  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 1228
гр. Ямбол, 14.10. 2013г.

            С цел осигуряване пожарна безопасност по време на есенно – зимния период 2013/2014г. на населението и обектите, намиращи се на територията на общината, на основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА

З А П О В Я Д В А М :

1. Със свои заповеди кметовете, кметските наместници, директорите на училища и детски градини, ръководители на търговски дружества, кооперации, учреждения и други ЮЛ да определят вида, броя и отговорниците за отоплителните уреди и да изградят комисии, които да извършат проверка на техническата изправност и пожарната безопасност на отоплителните уреди, коминните тела и ел. инсталации, за което да съставят протоколи.

Същите да организират провеждане на инструктажи по пожарна безопасност с целия личен състав от поверените им обекти, във връзка с есенно-зимния сезон.

2. Стриктно да се спазва изискването след приключване на работния ден да се изключва електрическото напрежение в кабинетите, складовете, търговските обекти и други пожароопасни места.

3. Контейнерите за смет да се поставят най-малко на 10 метра встрани от сгради, паркинги за МПС и други пожароопасни места.

4. За резервно осветление, при евентуално спиране на електрическото захранване, да се използват само изправни електрически и оборудвани със стъклен цилиндър ветроупорни фенери.

5. Да се приспособят за водоизчерпване в зимни условия противопожарните водоеми, а всички противопожарни уреди в обектите, ползващи вода, да се заземят.

6. При евентуално възникване на пожар да се използват изградените по места гасачески групи.

За изпълнение на мероприятията от настоящата заповед кметовете, кметските наместници да имат готовност да докладват по време на оперативки, провеждани ежемесечно в Община „Тунджа” през период 2013-2014г., а директорите на училища и детски градини – писмено до 25.10.2013 г. на Владимир Стоев – Главен експерт ОМП и БЗР в Община „Тунджа” – Ямбол, тел: 046/68-43-22, GSM: 0886 112 250, който да извърши проверки по места.
Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение по мероприятията за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Андон Кръстев – секретар на Община „Тунджа”.


ПЕНЧО  ПЕНЕВ /п/
Зам. кмет на община „Тунджа”

Съгласно заповед за заместване
№ РД-1226 от 11.10.2013г.
 
 

З А П О В Е Д № РД – 1227, 14.10. 2013г.

Вторник, 15 Октомври 2013г. 08:21ч.

tundja-header
З А П О В Е Д№ РД – 1227
гр.Ямбол, 14.10. 2013г.

            Във връзка със Заповед № РД 01/0094 от 03.10.2013г. на Областен управител на Област Ямбол за предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението при подготовката на Община „Тунджа” за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2013 – 2014г., на основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА


З А П О В Я Д В А М:

1. Кметовете и кметските наместници на населените места, ръководителите на фирми, учреждения и ведомства да извършат необходимата дейност по подготовката и окомплектоването на хората и техниката, които ще работят при усложнени зимни условия, като създадат съответната организация за своевремнното им оповестяване, събиране и изготвят график за посменната им работа. Да бъде осигурен по места резерв от ГСМ, пясък и топло облекло. Хранителните магазини (заведения) да осигурят най-малко за три дни хранителни продукти от първа необходимост и материални средства за жителите на населените места.

Срок : 25.10.2013 г.

2. Кметовете и кметските наместници на населените места, съгласувано с отговорниците на районите за „Пожарна безопасност и защита на населението”, със свои заповеди да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарна безопасност при експлоатация на различните видове отоплителни и електронагревателни прибори и инсталации.

Контролът на мероприятията ще се осъществява от органите на „ПБЗН”.

Срок : 18.10.2013 г.

3. Във връзка със сключен договор с фирма „ТСИ – 99” АД, притежаваща АТТ за  снегопочистване, пръскане на луга и опесъчаване на прилежащата четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община „Тунджа”, комисия, назначена с моя заповед, ще извърши оглед и преглед на техническото състояние на определената АТТ. Необходимата техника следва да се заявява свовременно чрез сигнал до ДОбСС.

4. Представителите на „В и К” ЕООД – Ямбол по места да създадат необходимата организация за бързо отстраняване на възникналите аварии и предотвратяване на разливи от питейна вода, създаващи заледявания на участъци от пътната и уличната мрежа. Да се осигури водоснабдяване от резервни водоизточници при аварии на водопроводната мрежа.

Срок : 20.10.2013 г.

5. Ръководителят на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Мрежови експлоатационен подрайон – Ямбол и Управителите на Клиентските енергоцентрове в Ямбол и Елхово ще представят актуализирани планове за бързо ликвидиране на възникнали аварии по електрическата мрежа и съоръжения на територията на общината, като използват собствени и привлечени сили и средства.

6. Органите на РУП „Тунджа” да осъществяват ефикасен контрол по оборудването на МПС със съответните принадлежности за движение при зимни условия, а също така да са оборудвани с необходимите указателни и забранителни знаци за отцепване, затваряне и обхождане на пътни участъци при нужда.

7. Директорът на РЗИ – Ямбол ще създаде необходимата организация за подготовката на санитарните автомобили за експлоатация в есенно-зимни условия и осигурява необходимите лекарствени средства за оказване на спешна медицинска помощ при усложнена зимна обстановка в спешните центрове – с.Тенево и с.Скалица. Кметовете да изготвят списъци на болните, подлежащи на хемодиализа и бременните за всяко населено място. Списъците да бъдат предоставени в отдел „ОМП и КИ” в община „Тунджа”.

Срок : 20.10.2013 г.

8. Кметовете и кметските наместници по населени места да организират дежурство за следене нивото на реките, язовирите и хидротехничските съоръжения. При опасност от наводнения да подават своевременно информация по установения ред.

Срок : 20.10.2013 г.

9. При усложнена зимна обстановка в приоритетното почистване на пътната мрежа да се включват участъците, водещи до основни трафопостове, подстаниции, обекти с непрекъснат режим на производство, населени места, останали без стоки от първа необходимост и нуждаещите се от спешна медицинска помощ.
10. Кметовете и кметските наместници на населените места да докладват за обстановката на дежурния по ОбСС в община „Тунджа” на тел. 046/66-15-85 или GSM 0887499767, а при рязкото й влошаване да докладват незабавно. Главен експерт ОМП и БЗР да ме информира незабавно при рязко влошаване на обстановката. 
Планът за информационен обмен и взаимодействие да се въведе в действие, считано от 25.10.2013 г. Екземпляр от плана да бъде предоставен на дежурния по ОбСС.
11. Да се организира денонощно дежурство в общинския щаб за координация и НАВР, ако има населени места с обявено бедствено положение от състава на общината.
За изпълнението на мероприятията от настоящата заповед да бъде докладвано писмено от кметовете и кметските наместници на населените места и управителите на фирми и дружества, имащи отношение към проблема на Главен експерт „ОМП и БЗР” в Община „Тунджа” в срок до 25.10.2013 г.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Андон Кръстев – секретар на Община „Тунджа”.

ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/

За кмет на община „Тунджа”

Съгласно заповед за заместване

№ РД-1226 от 11.10.2013 г.
 
 

З А П О В Е Д № РД - 0538 от 25.04.2013 г.

Понеделник, 10 Юни 2013г. 13:10ч.

tundja-header
З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 0538

гр. Ямбол, 25.04.2013 г.

            Във връзка с Писмо изх.№ АСД – 09-333 от 10.04.2013г. на Директора на РДГ - Сливен, Заповед № РД 01 / 0036 от 16.04.2013г. на Областен управител - Област Ямбол и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

1. Обявявам, определения със Заповед на Областен управител - Област Ямбол, пожароопасен сезон на територията на община „Тунджа” – Ямбол,  времето от 01.05.2013г. до 30.10.2013г.

2. Кметовете и кметските наместници на населените места:

- да информират населението за опасността от възникването на пожари и санкциите, които ще бъдат налагани спрямо нарушителите;

- да предприемат мерки за недопускане на палежи на стърнища, слогове, сметища, крайпътни ивици и сухи треви на територията на общината, както и участието в жътвената кампания на неизправна и непроверена земеделска техника;

-  да актуализират съставите на гасаческите групи, като уточнят: сигналите за оповестяване, мястото за събиране, МПС за извозване както и вида на подръчните противопожарни средства в срок до 10.05.2013г., като представят екземпляр в община „Тунджа”, етаж ІІ, стая 209. Да съгласуват въпросите по взаимодействие със съседни населени места при евентуално възникване на кризисна ситуация;

-  да осигурят обезопасяване на сметищата и гробищните паркове;

- да издадат заповеди за начина на съхранение на груби фуражи в личните стопанства.

            3. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях;

            4. Началниците на Военните формирования, дислоцирани на територията на общината при провеждане на полеви занятия и учения, да осигуряват спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване;

            5. Да се засили контрола в земеделските територии за спазване на изисквания на чл. 6 ал. 2 от ЗОЗЗ;

            6. При възникване на големи и сложни пожари ще се привличат местните формирования на Министерството но отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации, а кметовете на населени места да създадат организация за участие на населението при гасенето им;

            7. При възникване на пожари да се използват изградените гасачески групи, като незабавно се докладва на Дежурния по ОбСС на тел. 046 / 66-15-85 или  на GSM 0887499767 за вида на пожара, взетите мерки и участващите сили и средства.

 С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани страни.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на кметовете и кметските наместници, РС „ПБЗН” – Ямбол, ДП „Държавно горско стопанство” – „Тунджа” - Ямбол за сведение и изпълнение.

В срок до 31.05.2012 г. Главен експерт по сигурността в община „Тунджа”,               г-н Пламен Андреев да извърши проверки за изпълнението на заповедта.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на секретаря на община „Тунджа”  - г-н Андон Кръстев, кметовете и кметските наместници по населени места.

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община „Тунджа”
 
 

З А П О В Е Д № РД – 0437 от 16.04.2013г.

Понеделник, 10 Юни 2013г. 13:06ч.

tundja-header


З А П О В Е Д
№ РД – 0437гр. Ямбол,
16.04.2013г.

Във връзка с обезопасяване на водните площи на територията на Община Тунджа, на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Закона за водите, Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.09.1996г., Заповед № РД 0401/0008 от 10.04.2013г. на Областен управител на Област Ямбол и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се спазват изискванията на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи / НВДОВП / от всички общински и държавни учреждения, частни фирми, кооперации, обществени организации и физически лица, находящи се на територията на община „Тунджа".

2. Забранявам къпането във всички водни площи на територията на община „Тунджа" – Ямбол, поради това, че не отговарят на изискванията за осъществяване на водни спортове.

3. На видни места по дигите на микроязовирите и реките, каналите и водоемите да бъдат поставени табели с надпис „КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО". По места кметовете, кметските наместници да организират наблюдение върху неохраняемите общински обекти.

4. Главен експерт по ОМП и БЗР в община „Тунджа", г-н Владимир Стоев, да извърши проверка по изпълнението на заповедта до 10.05.2013г.

5. Кметовете и кметските наместници да издадат заповеди за съответните населени места, във връзка забраната за къпане във водните обекти и обезопасяването на същите, съгласно изискванията на НВДОВП, като заповедта бъде обявена на обществени места за уведомяване на населението.

Настоящата заповед да се обяви по подходящ начин / връчване срещу подпис, разлепяне на обществени места и др. / на общински и държавни учреждения, търговски дружества, кооперации и други юридически и физически лица имащи отношение към ползването и обезопасяването на водните площи.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община „Тунджа" – г-н Андон Кръстев, кметовете и кметските наместници по населени места.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община „Тунджа"

 
 

Страница 3 от 8