Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

ЗАПОВЕД № РД-0380 от 04.04.2013 г.

Понеделник, 08 Април 2013г. 15:30ч.

tundja-header

 

ЗАПОВЕД

№ РД-0380

гр. Ямбол, 04.04.2013 г.

         Постъпило е заявление вх. № 94 00–1276/01.04.2013 г. от Даниел Георгиев Йорданов  от гр. Ямбол, за изработване  на проект за ПУП – ПРЗ (План за регулация и застрояване), придружено със задание същото да бъде одобрено за поземлен имот № 014186 в Стопански двор, з-ще с. Ханово.

Във връзка с това и по предложение на главния архитект на община “Тунджа” - Ямбол, на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ 

 

НАРЕЖДАМ:

Одобрявам задание за проектиранена Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот №014186 в Стопански двор на з-ще с. Ханово за преработка и съхранение на селскостопанска продукция.

        Разрешавам на Даниел Георгиев Йорданов да изработи  на проект за Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване) на  поземлен имот № 014186  в Стопански двор на з-ще с.Ханово, област Ямбол.

Начинът на урегулиране да се съобрази с чл.16, ал. от ЗУТ.

 При изработването на ПУП да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробният устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община “Тунджа”

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №364 от Протокол №23/27.03.2013 г.

Сряда, 03 Април 2013г. 17:26ч.

Р Е Ш Е Н И Е
№364
от Протокол №23/27.03.2013 година
по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проекти за Подробни устройствени планове и одобряване на задания.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Разрешава изработването на проекти за Подробни устройствени планове и одобрява задания както, както следва:
1. Парцеларен план на трасе на кабелен провод 1кV за ел. захранване на обект: „Каравана за продажба на плодове и зеленчуци" в поземлен имот № 003150, в м.„Герена", по КВС на землище с.Кукорево, с цел присъединяване на обекта към електроразпределителна мрежа.
2. План за регулация и застрояване в следния обхват: поземлени имоти №№000091; 000458 и 000478 по КВС на с.Бояджик, (за които има одобрена кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-28-3/08.03.2010г. на СГКК-Ямбол с номера на поземлените имоти от 1 до 27) за ниско етажно жилищно застрояване.

КИРЧО КАРАГЬОЗОВ / п/
Председател на ОбС " Тунджа"

 
 

ЗАПОВЕД № РД-0359 от 29.03.2013г.

Сряда, 03 Април 2013г. 17:25ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

№ РД-0359
гр. Ямбол. 29.03.2013г.

Във връзка с постъпило заявление от „РОТО - 11" ЕООД ЕИК 201271424 от гр.Ямбол, представлявано от Кольо Тончев Факирев с вх.№5300-432/25.03.2013г., за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, имайки предвид, че искането е законосъобразно и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ:

На „РОТО - 11" ЕООД от гр.Ямбол ЕИК 201271424, да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: ПУП- Парцеларен план за трасе на водопровод за поземлен имот № 000273, по КВС на землище с.Кабиле, област Ямбол.
Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:
1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план.
2.Инвестиционен проект.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община "Тунджа"

 
 

ЗАПОВЕД № РД-0360 от 29.03.2013г.

Сряда, 03 Април 2013г. 17:23ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

№ РД-0360
гр. Ямбол. 29.03.2013г.

Във връзка с постъпило заявление от „РОТО - 11" ЕООД ЕИК 201271424 от гр.Ямбол, представлявано от Кольо Тончев Факирев с вх.№5300-433/25.03.2013г., за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, имайки предвид, че искането е законосъобразно и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ:

На „РОТО - 11" ЕООД от гр.Ямбол ЕИК 201271424, да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: ПУП- Парцеларен план за трасе на канализация за поземлен имот № 000273, по КВС на землище с.Кабиле, област Ямбол.
Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:
1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план.
2.Инвестиционен проект.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община "Тунджа"

 
 

ЗАПОВЕД № РД-0358 от 29.03.2013г.

Сряда, 03 Април 2013г. 17:22ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

№ РД-0358
гр. Ямбол. 29.03.2013г.

Във връзка с постъпило заявление от „РОТО - 11" ЕООД ЕИК 201271424 от гр.Ямбол, представлявано от Кольо Тончев Факирев с вх.№5300-434/25.03.2013г., за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, имайки предвид, че искането е законосъобразно и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ:

На „РОТО - 11" ЕООД от гр.Ямбол ЕИК 201271424, да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: ПУП- Парцеларен план за трасе на ел. захранване за поземлен имот № 000273, по КВС на землище с.Кабиле, област Ямбол.
Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:
1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план.
2.Инвестиционен проект.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община "Тунджа"

 
 

Страница 4 от 8