Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

ЗАПОВЕД № РД-0295 от 14.03.2013 г.

Сряда, 03 Април 2013г. 17:01ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД
№ РД-0295
гр. Ямбол 14.03.2013 г.

Постъпило е заявление вх.№ 94 00 –841/12.03.2013 г. от Димитър Господинов Султанов и Янко Колев Динев от с. Генерал Инзово, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ (План за регулация и застрояване) на поземлени имоти №№ 256006 и 256007 в Стопански двор, з-ще с. Генерал Инзово. Във връзка с това и предложение на главния архитект на община "Тунджа"-Ямбол, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Изработване на проект за Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване) на поземлени имоти №№ 256006 и 256007 в Стопански двор, з-ще с. Генерал Инзово, област Ямбол.

При изработването на ПУП да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба № 01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община "Тунджа"

 
 

ЗАПОВЕД № РД-0029 от 14.01.2013г.

Понеделник, 14 Януари 2013г. 14:25ч.

tundja-header

З А П О В Е Д

№ РД-0029

гр. Ямбол, 14.01.2013г.

Общински път „JAM 3050 /граница община Стралджа-Сламино-Каравелово/” е  в лошо експлоатационно състояние, с множество неравности и деформации. Движението е затруднено особено при зимни условия. Почистването е невъзможно поради опасност от авариране на почистващата техника в следствие на деформации на настилката. При обществено ползване на пътя възниква опасност за сигурността на движението. С оглед на изложеното, на основание чл.9, ал.3 от Закона за пътищата

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            Въвеждам временна забрана за обществено ползване на общински път „JAM 3050 /граница община Стралджа-Сламино-Каравелово/” в участъка от км 5+000 до км 8+600  за периода от 15.01.2013 г. до 30.04.2013 г.  .

            Във връзка с изпълнение на заповедта, участъка от общинския път да се сигнализира със съответните знаци

            Изпълнението на заповедта възлагам на Андон Кръстев – секретар на община „Тунджа.

            За настоящата заповед да бъдат уведомени заинтересованите лица по подходящ начин.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община “Тунджа”

 
 

ЗАПОВЕД № РД 1328 от 23.11.2012 г.

Понеделник, 03 Декември 2012г. 16:56ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

№ РД - 1328

гр. Ямбол, 23.11.2012 г.

ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

 

         Във връзка с постъпило заявление от Христо Димитров Христов от  с. Кабиле, обл. Ямбол, с вх.№9400-4106/23.11.2012г. за възлагане изработване на подробен устройствен план, имайки предвид, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

         Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за регулация и застрояване на поземлен имот № 036009, в „Стопански двор”, в землището на с. Кабиле, обл. Ямбол.

          Разрешавам на Христо Димитров Христов като възложител, изработването на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхвата  на поземлен  имот №036009, в „Стопански двор”, в землището на с. Кабиле, обл.Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / п/

Кмет на община „Тунджа”

 

 
 

ЗАПОВЕД № РД 1351 от 30.11.2012 г.

Понеделник, 03 Декември 2012г. 14:35ч.

tundja-header

З А П О В Е Д

 

№ РД 1351

 

гр.Ямбол, 30.11.2012 г.

 

Във връзка с произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., на основание чл.7, ал.4, от ЗПУГДВМС и чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс

 

О Б Р А З У В А М:

 

На територията на Община “Тунджа” – гр. Ямбол 51 избирателни секции в населените места, както следва:

Секция№

Населено място

Адрес

1

2

3

001

с.Асеново

Кметство

002

с.Безмер

Младежки дом

003

с.Безмер

Кметство

004

с.Ботево

ОУ ”Христо Ботев”

005

с. Болярско

Кметство

006

с.Бояджик

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

007

с.Бояджик

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

008

с.Веселиново

Стол на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

009

с. Видинци

Читалище

010

с.Ген.Инзово

ОУ ”Васил Левски”

011

с.Ген.Инзово

Клуб на пенсионера

012

с.Ген.Тошево

Народно читалище „Развитие”-малък салон

013

с.Голям Манастир

Народно читалище „Напредък”

014

с.Гълъбинци

Народно читалище „П.Р.Славейков”

015

с.Дражево

Народно читалище „Прогрес”

016

с.Драма

Бивше читалище - малка зала

017

с.Дряново

Клуб на пенсионера

018

с.Завой

Клуб на пенсионера

019

с.Златари

Народно читалище „Васил Левски”

020

с.Кабиле

Зала до кметството

021

с.Калчево

ОУ”Васил Левски”

022

с.Каравелово

Народно читалище „Н.Й. Вапцаров”

023

с.Козарево

Клуб до Народно читалище „Просвета”

1

2

3

024

с.Коневец

Читалище „Д-р Петър Берон”

025

с.Крумово

Народно читалище „Съгласие”

026

с.Кукорево

Кметство-ритуална зала

027

с.Кукорево

Народно читалище „Виделина”

028

с.Маломир

Кметство

029

с.Маломир

Народно читалище „Просвета”-малък салон

030

с.Меден кладенец

Народно читалище „Изгрев”

031

с.Межда

Кметство

032

с.Миладиновци

Читалище „Паисий Хилендарски”

033

с.Могила

Народно читалище „Пробуда”

034

с.Овчи кладенец

Народно читалище „Мисъл”-малък салон

035

с.Окоп

ОУ ”В.Левски”

036

с.Победа

Народно читалище „Васил Левски”

037

с.Робово

Клуб на пенсионера

038

с.Роза

ОУ ”Паисий Хилендарски”

039

с.Роза

ОУ ”Паисий Хилендарски”

040

с.Савино

Читалище „Никола Вапцаров” – малка зала

041

с.Симеоново

Народно читалище „Искра”-малък салон

042

с.Скалица

Народно читалище „Светлина”-малък салон

043

с.Сламино

Клуб на пенсионера

044

с.Стара река

Зала в кметство

045

с.Тенево

СОУ”Васил Левски”

046

с.Тенево

Клуб на пенсионера

047

с.Търнава

Народно читалище „Зора”

048

с.Хаджи Димитрово

ОУ”Климент Охридски”

049

с.Ханово

Клуб на пенсионера

050

с.Чарган

Зала в кметството

051

с.Челник

Народно читалище „Зора”

Препис от Заповедта да се предостави на ТЗ ”ГРАО” гр. Ямбол, Районната избирателна комисия и обяви публично, чрез медии, сайта на общината и населените места.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / п/

Кмет на Община „Тунджа”

 
 

ЗАПОВЕД № РД-1244 от 30.10.2012 г.

Петък, 02 Ноември 2012г. 09:21ч.

tundja-header
ЗАПОВЕД 

№  РД- 1244       

гр. Ямбол   30.10.2012 г.

         Във връзка с постъпило заявление от  „БТК” АД гр.София ЕИК 831642181 , представлявана от Бернар Москени  с вх.№5300-1555/ от 20.09.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план-ПЗ, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това,  че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа” както и на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ :

НАРЕЖДАМ:

     Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за застрояване на поземлен имот  № 013065  по КВС на землище на с.Тенево, обл.Ямбол.

            Разрешавам на  „ БТК” АД гр.София ЕИК 831642181,   да възложи изработването на Подробен устройствен план-План за  застрояване при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ за поземлен имот  №031065 по КВС на землище с.Тенево, обл.Ямбол.                                                                                                          

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа”

 
 

Страница 5 от 8