Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

ЗАПОВЕД № РД-1243 от 30.10.2012г.

Петък, 02 Ноември 2012г. 09:18ч.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№РД-1243

гр. Ямбол 30.10.2012г.

Постъпило е заявление от „БТК” АД гр.София, ЕИК 831642181, с вх.№5300-1554/20.09.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

Одобрявам задание за проектиране на ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот № 000229 по КВС на землище с.Ботево, област Ямбол.

Разрешавам на „БТК” АД гр. София, да възложи изработването на Подробен устройствен план – ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот № 000229 по КВС на землище с.Ботево, област Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община „Тунджа”

 
 

ЗАПОВЕД № РД - 1240 от 30.10.2012г.

Вторник, 30 Октомври 2012г. 16:02ч.

tundja-header

З А П О В Е Д

№ РД - 1240

гр.Ямбол, 30.10.2012г.

Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1. Границите на районите и видът на предлаганите услуги на територията на община Тунджа за 2013г., включващи:

1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, и честота на сметоизвозване два пъти месечно, за всички населени места на общината по райони, както следва:

- район „Централен”, включващ населените места в регулационни граници: Безмер, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, Могила, Ст.река, Търнава, Х.Димитрово, Чарган, Калчево, Победа, Челник;

- район „Източен”, включващ населените места в регулационни граници: Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, Роза, Ботево, Межда, Мед.кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци;

- район „Западен”, включващ населените места в регулационни граници: Коневец, Маломир, Дряново, Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово, Окоп, Видинци, Ген.Инзово, Г.Манастир, Ген.Тошево, Крумово;

1.2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за всички населени места;

1.3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за всички населени места на общината.

2. Услугите по т.1.1. не се извършват извън регулационните граници на населените места и съответно не се дължи такса от собствениците на недвижими имоти.

За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете, кметските наместници и населението на общината, чрез обявяване на публични места и в местните медии в срок до 30.10.2012г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: Г.ГЕОРГИЕВ

 
 

Заповед № РД-1110 от 29.09. 2012 г.

Вторник, 02 Октомври 2012г. 09:18ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

№ РД-1110         

гр. Ямбол 29.09. 2012 г.

         Във връзка с постъпило заявление от  „МОГИЛА ПАРКИНГ 1” ЕООД  с.Могила ЕИК 201937378 , представлявана от Мирослава Динкова Динкова  с вх.№5300-1568/  25.09.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план-ПРЗ, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това,  че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа” както и на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ :

НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за застрояване на поземлен имот  № 011175  по КВС на землище на с.Могила, обл.Ямбол.

            Разрешавам на „МОГИЛА ПАРКИНГ 1” ЕООД  да възложи изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ за поземлен имот  №011175 по КВС на землище с.Могила, обл.Ямбол.                                                                                                           

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/

За Кмет на община „ Тунджа”

 
 

ЗАПОВЕД №РД - 0648

Петък, 22 Юни 2012г. 15:55ч.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№РД - 0648

гр. Ямбол , 19.06.2012 г.

 

Постъпило е заявление от „Агрозем - АВ” ООД ЕИК 128544973 от с. Межда, ул.”Стария дъб” №2, с вх. №5300-1017/15.06.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

Одобрявам задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

Разрешавам на „Агрозем - АВ” ООД от с. Межда да възложи изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община “Тунджа”

 
 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на целодневни детски градини

Петък, 22 Юни 2012г. 15:45ч.

tundja-header

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, Община „Тунджа”

О Б Я В Я В А:

 

І. Конкурс за заемане на длъжността „директор” на целодневни детски градини както следва:

 1. ЦДГ „Радост”, с. Бояджик;
 2. ЦДГ „Мики Маус”, с. Козарево;
 3. ЦДГ „Люляче”, с. Крумово;
 4. ЦДГ „Звънче”, с. Маломир;
 5. ЦДГ „Усмивка”, с. Окоп;
 6. ЦДГ „Здравец”, с. Победа;
 7. ЦДГ „Роза”, с. Роза;
 8. ЦДГ „Звездица”, с. Скалица;
 9. ЦДГ „Иглика”, с. Чарган.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: Защита на проектопрограма и интервю.

ІІІ. Място на работа: ЦДГ „Радост”, с. Бояджик, ЦДГ „Мики Маус”, с. Козарево, ЦДГ „Люляче” - с. Крумово, ЦДГ „Звънче” - с. Маломир, ЦДГ „Усмивка” - с. Окоп, ЦДГ „Здравец” - с. Победа, ЦДГ „Роза” - с. Роза, ЦДГ „Звездица” - с. Скалица, ЦДГ „Иглика” - с. Чарган.

ІV. Характер на работата: Управление на ЦДГ и работа в група.

V. Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление до кмета на Община „Тунджа”.
 2. Диплома за завършена степен на висшето образование – „бакалавър” или „магистър” по специалността: „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална педагогика”.
 3. Свидетелство за съдимост.
 4. Трудова книжка.
 5. Професионална автобиография.
 6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.
 7. Проектопрограма за развитие на детската градина за период от 3 години.
 8. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.

VІ. Изисквания към кандидатите за допускане до конкурс:

 1. Да са български граждани.
 2. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
 3. Да не са лишени от право да упражняват професията си.
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
 5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание – уволнение, освен, ако наказанието е заличено.
 6. Да имат диплома за завършена степен на висшето образование – „бакалавър” или „магистър” по специалността: „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална училищна педагогика”.
 7. Да имат педагогически стаж в детска градина към датата на кандидатстване не по-малък от 3 години през последните 7 години.

 

Документите за участие се подават в срок до 25.07.2012 г. в деловодство на Община „Тунджа”.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община „Тунджа”


 
 

Страница 6 от 8