Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

Сесия за кандидатстване за отпускане еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти

Понеделник, 04 Юни 2012г. 08:24ч.

tundja-header

О Б Я В А

 

Община „Тунджа” обявява началото на сесия за кандидатстване за отпускане еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”.

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последен завършен срок или семестър.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Формуляр за кандидатстване и анкета се получава от кметовете на населените места или ст. 411 в сградата на общината.

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа”.

 

Срок за подаване на документи:

1 юни 2012 год. – 15 юни 2012 год.

Телефони за връзка: 046/ 684 225; 046/ 684 323

Лица за контакти: Д. Димитров, Д. Ангелова
 
 

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

Сряда, 21 Март 2012г. 17:16ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

№ РД-0308

гр. Ямбол   21.03.2012  г.

 

         Във връзка с постъпило заявление от  ФЕДИР ХЛИСТОВ  гр.Ямбол, ж.к. “Бенковски”  22-2-3 ЕГН 7706089122   с вх.№9400-721/ от 20.03.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това,  че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа” както и на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за регулация и застрояване на поземлен имот  №151016  по КВС на землище на с.Каравелово, обл.Ямбол.

            Разрешавам на Федир Хлистов и Керанка Михайлова Хлистова от гр.Ямбол  да възложи изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ за поземлен имот  № 151016 по КВС на землище с.Каравелово, обл.Ямбол.                                                                                                            

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа”

 
 

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

Вторник, 20 Март 2012г. 17:18ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

 

№ РД- 0291

гр. Ямбол 20.03.2012 г.

 

        Във връзка с постъпило заявление от “ ТЕНЕВ и ХАРАЛАМПУС”  ООД от с.Калчево   ЕИК 128618060, представлявана от Стоян Димов Тенев ЕГН 6110099106  с вх.№5300-414 от 19.03.2012 г. за възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива , имайки предвид, че искането е законосъобразно  и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ:

            На „ ТЕНЕВ и ХАРАЛАМПУС” ЕООД  от с.Калчево   ЕИК 128618060, представлявано от Стоян Димов Тенев ЕГН 6110099106  да възложи изработването на комплексен проект  за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват:  поземлен имот № 086040    по   КВС на землище  с.Калчево, обл.Ямбол .                                                                                                          

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

2. Инвестиционен проект.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез Община „Тунджа” пред Админисративен съд гр.Ямбол в 14- дневен срок от датата на обявяването.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община  „Тунджа”

 
 

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

Петък, 16 Март 2012г. 14:15ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

№ РД - 0281

гр. Ямбол  14.03.2012г.

 

 

          Постъпило е заявление „ВЕНИ 1” ЕООД гр.София, ЕИК 832045157 с вх.№5300-384/12.03.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”,  на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

                                                         НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП- Парцеларен план на ел.проводно отклонение 20kV (подземен кабел) до  урегулиран поземлен имот І-86051 за фотоволтаична централа  в масив 86 по КВС на землище   с.Крумово, област Ямбол.

            Разрешавам на „ВЕНИ 1” ЕООД гр.София да възложи изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план на на ел.проводно отклонение 20kV (подземен кабел) до  урегулиран поземлен имот І-86051 за фотоволтаична централа  в масив 86 по КВС на землище   с.Крумово, област Ямбол.

            При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община “Тунджа”

 
 

Предварителен дневен ред на 5-то заседание на ОбС Тунджа

Четвъртък, 19 Януари 2012г. 16:34ч.

tundja-header

П О К А Н А

№ 5/19.01.2012 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на пето редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2012 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане за информация „Програма за управление на Кмета на община „Тунджа” за мандат 2011-2015 г.”

2. Приемане на План за действие по реализация на Стратегията за развитие на образователната система на община „Тунджа” през 2012 г.

3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.

4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г.

5. Продажба на общински недвижими имоти.

6. Отдаване под наем на язовири – общинска собственост.

7. Безплатно предоставяне за ползване на земеделски земи от ОПФ на НЧ на територията на община „Тунджа”.

8. Прекратяване на съсобственост.

9. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и Тарифа за базисните наемни цени.

10. Обявяване на имот от публична в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване.

11. Ползване на дървесина от горите, собственост на община „Тунджа” през 2012 г.

12. Одобряване на проект за ПУП.

13. Съгласуване на ПУП – парц. план за трасе на Кабелна линия – тип подземна /за фотоволтаични системи/.

14. Приемане на План за заседанията на ОбС „Тунджа” през 2012 г.

15. Отмяна на решение на ОбС „Тунджа” №34/09.12.2011 година и избор на делегат и зам.-делегати на община „Тунджа” в ОС на РАО „Тракия”.

16. Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

КИРЧО КАРАГЬОЗОВ /п./

Председател на Общински съвет „Тунджа”

 
 

Страница 7 от 8