Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

Община "Тунджа" приема документи за кандидатстване за отпускане на стипендии

Вторник, 06 Декември 2011г. 15:17ч.

tundja-sgrada-1О Б Я В А

Община "Тунджа" обявява началото на сесия за кандидатстване за отпускане еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа".

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последен завършен срок или семестър.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец.

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Формуляр за кандидатстване и анкета се получават от кметовете на населените места или ст. 411 в сградата на общината.

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа".


Срок за подаване на документи:
от 28 ноември 2011 год. до 15 декември 2011 год.
Телефони за връзка: 046/ 684 225; 046/ 684 345
Лица за контакти: Д. Димитров, Д. Ангелова
 
 

ЗАПОВЕД № РД-0862

Вторник, 23 Август 2011г. 09:22ч.

tundja-header

З А П О В Е Д

 

      №  РД - 0862

 

гр. Ямбол,  15.08.2011 г.

 

         Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, едновременно с избор на  президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011г. на основание чл.71, ал.2 от Изборния кодекс

                                      О Б Р А З У В А М:

 

  На територията на Община “Тунджа” - Ямбол 51 избирателни секции в населените места,  както следва:

Секция№

Населено място

Адрес

1

2

3

001

 с.Асеново

Кметство

002

 с.Безмер

Младежки дом

003

 с.Безмер

Кметство

004

 с.Ботево

ОУ”Христо Ботев”

005

 с. Болярско

Кметство

006

 с.Бояджик

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

007

 с.Бояджик

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

008

 с.Веселиново

Стол на ОУ „Св.СВ. Кирил и Методий”

009

с.Видинци

Кметство

010

с.Ген.Инзово

ОУ”Васил Левски”

011

с.Ген.Инзово

Клуб на пенсионера

012

с.Ген.Тошево

Народно читалище „Развитие”

013

с.Голям Манастир

Народно читалище „Напредък”

014

с.Гълъбинци

Народно читалище „П.Р.Славейков”

015

с.Дражево

Народно читалище „Прогрес”

016

с.Драма

Бивше читалище - малка зала

017

с.Дряново

Клуб на пенсионера

018

с.Завой

Клуб на пенсионера

019

с.Златари

Народно читалище „Васил Левски”

020

 с.Кабиле

Зала до кметството

021

с.Калчево

ОУ”Васил Левски”   

022

с.Каравелово

Народно читалище „Н.Й. Вапцаров”

      1

                       2

                     3

023

с.Козарево

Клуб до Народно читалище „Просвета”

024

с.Коневец

Клуб на пенсионера

025

с.Крумово

Народно читалище „Съгласие”

026

с.Кукорево

Кметство-ритуална зала

027

с.Кукорево

Народно читалище „Виделина”

028

с.Маломир

Кметство

029

с.Маломир

Народно читалище  „Просвета”-малък салон

030

с.Меден кладенец

Народно читалище  „Изгрев”

031

с.Межда

Кметство

032

с.Миладиновци

Клуб на пенсионера

033

с.Могила

Народно читалище „Пробуда”

034

с.Овчи кладенец

Народно читалище „Мисъл”-малък салон

035

с.Окоп

ОУ”В.Левски”

36

с.Победа

Народно читалище „Васил Левски”

037

с.Робово

Клуб на пенсионера

038

с.Роза

ОУ”Паисий Хилендарски”

039

с.Роза

ОУ”Паисий Хилендарски”

040

с.Савино

Кметство-ритуална зала

041

с.Симеоново

Народно читалище  „Искра”-малък салон

042

с.Скалица

Народно читалище  „Светлина”-малък салон

043

с.Сламино

Клуб на пенсионера

044

с.Стара река

Зала в кметство

045

с.Тенево

СОУ”ВасилЛевски”

046

с.Тенево

Клуб пенсионера

047

с.Търнава

Народно читалище „Зора”

048

с.Хаджи Димитрово

ОУ”Климент Охридски”

049

с.Ханово

Клуб на пенсионера

050

с.Чарган

Зала в кметството

051

с.Челник

Народно читалище „Зора”

       Препис от Заповедта да се предостави на ТЗ ”ГРАО” гр. Ямбол, Общинската избирателна комисия и  обяви  публично  чрез  средствата  за  масово  осведомяване и населени места.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община „Тунджа”

 
 

Заповед №0855

Понеделник, 15 Август 2011г. 09:16ч.

tundja-header


ЗАПОВЕД

N 0855

гр. Ямбол  12.08.2011г.

ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

 

         Във връзка с постъпило заявление от  ЗПК „Развитие” с.Ханово ЕИК 838112118 , представлявана от Руска Димова Михайлова  с вх.№5300-1088/ от 11.08.2011 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това,  че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа” както и на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ :

НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за регулация и застрояване на поземлен имот  №008139  по КВС на землище на с.Ханово, обл.Ямбол.

            Разрешавам на ЗПК „Развитие” с.Ханово ЕИК 838112118, представлявано от Руска Димова Михайлова  да възложи изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ за поземлен имот  №008139 по КВС на землище с.Ханово, обл.Ямбол.                                                                                                            

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

 

ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/

За Кмет на община „Тунджа”

 
 

Заповед №0608

Сряда, 06 Юли 2011г. 09:57ч.

                                                           tundja-header

№0608/16.06.2011

гр. Ямбол 

 

ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

 

         Във връзка с инвестиционните намерения на община „Тунджа” гр.Ямбол  и на основание чл. 124, ал.2 и ал.7 от ЗУТ :

НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП-Парцеларен план  за поземлен имот № 018028   по КВС на землище с. Ханово, област Ямбол. 

             Възлагам изработването на Подробен устройствен план- Парцеларен план -  за  ПИ  № 018028 по КВС на землище, с. Ханово .

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/

За Кмет на община „Тунджа”

 
 

Заповед № РД-0660

Четвъртък, 30 Юни 2011г. 09:32ч.

ЗАПОВЕД

 

№ РД-0660

гр. Ямбол 28. 06. 2011г.

ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

 

 

        Във връзка с постъпило заявление от Венцислав Иванов Калудов от гр.Ямбол и Ирина Георгиева Калудова от гр.Ямбол,  с вх.№9400-1600/28.06.2011г. за разрешаване изработване на комплексен  проект за инвестиционна инициатива, имайки предвид, че искането е законосъобразно и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ

                                                                 РАЗРЕШАВАМ:

            На Венцислав Иванов Калудов от гр.Ямбол и Ирина Георгиева Калудова от гр.Ямбол,  да възложат изработването на комплексен  проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: урегулиран поземлен имот №68878.17.26, за изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване по Кадастралната карта на земите за земеделско ползване в землище, с.Стара река, обл.Ямбол.                                                                                                                

            Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

            1.Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване.

            2.Инвестиционен проект.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община “Тунджа”

 
 

Страница 8 от 8