Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
proekt-720x88
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Възможности пред гражданите да участват в управлението на държавата и общината

Възможности пред гражданите да участват в управлението на държавата и общината

hora-esen-7Гражданите на област Ямбол имат още една възможност да се включат в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики от местните администрации. Това може да стане като дадат своите предложения и препоръки за подобряване на работата на областната администрация и на петте местни общини чрез Гражданската платформа, базирана на уеб страницата на сдружение АНПОРТ (Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия). Тази възможност е част от проекта на Сдружение АНПОРТ "Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация", който се реализира по Оперативна програма "Добро управление".

copsi-banner-proekt-2019-11

Възможности пред гражданите да участват в управлението на държавата и общината

Ти си активен гражданин и желаеш да участваш в управлението на държавата и на своята община! За да се осъществи това, освен желание и време, е необходимо и познаване на нормативната уредба гарантираща нашите права за участие. Законите регламентиращи гражданското участие в работата на публичните институции са:
Закон за администрацията
Закон за достъп до обществена информация
Закон за държавния служител
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за обществените поръчки
Закон за общинските бюджети
Закон за омбудсмана
Закон за опазване на околната среда
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Закон за събранията, митингите и манифестациите
Закон за устройство на територията
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
В законодателството има предвидени 4 форми на пряко участие на гражданите в управлението:
  1. Референдум.
  2. Гражданска инициатива.
  3. Европейска гражданска инициатива.
  4. Общо събрание на населението.

Референдум
Какво е референдум? – Това е форма на пряко гласуване на гражданите на дадена държава, при което цялото население одобрява или отхвърля дадено предложение. Самото предложение – предмет на гласуването – може също да се организира от граждани – инициативен комитет. Референдумът бива два вида – местен и национален.
Право на гласуване на национален и местен референдум имат гражданите на Република България с избирателни права. Финансови средства за произвеждане на национален референдум се осигуряват от държавния бюджет, а за провеждане на местен – от съответния общински бюджет.
Самото гласуване на референдум е доста близко до обикновеното гласоподаване. Има предвидена възможност за всеки да подаден своя глас, независимо от различни видове увреждания.

Гражданска инициатива
Гражданската инициатива е национална и местна. В частта на подготвяне на подписката тя се финансира от граждани и юридически лица.
По същността си националната гражданска инициатива представлява отправяне на предложение от страна на гражданите към Народното събрание или към органи на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.
Чрез местна гражданска инициатива гражданите правят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение.

Европейска гражданска инициатива
Това е гражданска инициатива на европейско ниво, чрез която гражданите на Европа приканват Комисията да представи подходящо предложение на даден проблем (посочен от гражданите). Необходимо е участието на 1 милион души от поне 7 държави-членки на ЕС.
Организатори и поддръжници на инициативата трябва да са граждани на страна-членка на ЕС и да са на възраст, на която имат право да гласуват за избор на Европейски Парламент.

Общо събрание на населението
Общо събрание на населението се провежда за решаване на въпроси от местно значение, компетентността за чието решаване е предоставена на съответния общински съвет или кмет. То се провежда в общини, райони, кметства, населени места и квартали с население до 10 000 жители.
Общо събрание може да се свика по инициатива на населението с избирателни права и с адрес (постоянен или настоящ) на територията на общината, района, кметството, населеното място или квартала към момента на формулиране на искането.
Общинският съвет или кметът на общината са длъжни да издадат съответните актове за предприемане на необходимите действия в срок до един месец от приемането на решението на общото събрание, освен ако самото общо събрание не е определило по-дълъг срок.

В допълнение на горепосоченото можем да отбележим, че пред гражданите на област Ямбол имат още една възможност да се включат в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики от местните администрации. Това може да стане като дадат своите предложения и препоръки за подобряване на работата на областната администрация и на 5-те местни общини чрез Гражданската платформа базирана на уеб страницата на сдружение АНПОРТ - http://www.angort.org/.

 Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение АНПОРТ носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”.


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario