Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Областта е на 22-о място в страната според броя на населението

Областта е на 22-о място в страната според броя на населението

hora-liato-1Териториално статистическо бюро Югоизток разпространи официалната обобщена информация за броя, структурата и основните характеристики на населението в областта през миналата година. Жителите на област Ямбол към 31 декември 2017г.  са 120 470 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място в страната. В сравнение с 2016г. населението на област Ямбол намалява с 1806 души, или с 1.5%. В област Ямбол мъжете са 58 976 (49.0%), а жените – 61 494 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени през 2017 година. Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 065 жени, следват общините Болярово - 1 027, Тунджа - 1 019, Елхово - 1 015 и община Стралджа - 999 жени. Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 17 904, или 14.9% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2016 г. относителният им дял се увеличава с 0.2 процентни пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа - 18.9%, следват общините Ямбол - 15.5%, Елхово - 12.8%, Тунджа - 12.5%, и Болярово - 12.0%. През 2017г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 74 043 души, или 61.5% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2016г. относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта. Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол - 65.4%, следват общините Елхово - 61.7%, Стралджа - 55.7% и Болярово - 55.3%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа (53.1%). В края на 2017г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 523, или 23.7% от населението на областта, и в сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта. Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.4%), Болярово (32.7%), Елхово (25.5%) и Стралджа (25.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (19.1%). Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 62.7%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 63 лица в активна възраст, като в сравнение с 2016г. има нарастване с 1.6 процентни пункта. Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (88.2%), следват общините Болярово (80.8%) и Стралджа (79.6%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Ямбол (53.0%) и Елхово (62.0%). Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2017г. е 45.0 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.2 години. Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2017г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017г. e 68 135 души, или 56.5% от цялото население на областта, като мъжете са 36 549, а жените – 31 586. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.6 процентни пункта спрямо предходната година. Към края на 2017г. над трудоспособна възраст са 33 322 души, или 27.7%, а под трудоспособна възраст – 19 013 души, или 15.8% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на двете групи население се увеличава съответно с 0.4 и 0.2 процентни пункта. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2017г. това съотношение е 60. Териториално разпределение: Към 31.12.2017г. в градовете на област Ямбол живеят 85 001 души, или 70.6%, а в селата – 35 469, или 29.4% от населението на областта. В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини. Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 615 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 68 846 души (57.1%). Спрямо 2016г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Болярово - 2.5%, а най-малко в община Ямбол - 1.0%. Към края на 2017г. населените места в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села. Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 68 846 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 095 души.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario