Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Два нови центъра за доставка на интегрирани услуги в Община Тунджа

Два нови центъра за доставка на интегрирани услуги в Община Тунджа

soc-projeВ Община Тунджа стартира подготовката на техническото изпълнение по проект „Център Домашни грижи - интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община "Тунджа", финансиран по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 252 269,60 лв. Проектните дейности включват създаването на Център "Домашни грижи“, чрез който ще се предоставят мобилни медико - социални грижи за хората от малките населени места. За ръководител на Центъра е назначена Мария Славова, доскорошен директор на Дирекция Социално подпомагане Ямбол. Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца. Ще бъде осигурена заетост за 20 лица – три медицински сестри, шестима социални асистенти, социален работник, двама психолози и рехабилитатор, ще бъдат в подкрепа на потребителите в домашна среда. Планираната продължителност на проектните дейности е 16 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда. 
По второто одобрено проектно предложение - „Компас - Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  вече е създаден Общностен интеграционен център Компас, ръководен от Жана Михова, в който са назначени социален работник, психолог и медицинска сестра. Предстои назначаване на рехабилитатор, логопед, социален педагог, юрист, медиатор, педиатър, стоматолог и др. здравни специалисти, които да осигурят интегрирани услуги за деца над 7 год. възраст, родители и възрастни лица от рискови социални общности. Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“. Проектът ще предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината интегриран подход насочен към населените места, в които живеят деца, семейства и други лица в риск от социална маргинализация и бедност. Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните области: включване в професионални обучения и последваща защитена заетост за 22, 18, и 12 - месеца според спецификата на работа и длъжността, на която лицата ще бъдат назначени, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и мерки за развитието на местните общности. Почасово ще бъдат ангажирани и здравни специалисти. Планираната продължителност на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център - Компас ще бъде 18 месеца. В рамките на проекта  жителите на общината ще се възползват и от интегрирани форми на семейно консултиране, превенция на заболявания в ранна детска възраст, съчетано с изграждането и на услугата- безплатна детска млечна кухня, за деца от 6 месечна до 2 год. възраст. Предвижда се над 2000 лица да бъдат засегнати от дейностите по проекта. Проектното предложение по двата компонента е на обща стойност 843 778,51 лв., в т.ч. 499 959,64 лв по ОПРЧР.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario