Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол

За коректно изпълнение на договорите за наем

Регулярно изпълнение на наемните отношения на основание сключените договори, състоянието на здравната политика в общината и на общинските язовири, бяха основните теми на разговорите, които кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и тримата негови заместници проведоха на 23.11.2011 г. с общопрактикуващите лекари, стоматолози и с наемателите и концесионерите на язовири в общината. И на двете срещи особено внимание беше обърнато на събираемостта на дължимите по договорите наеми и концесионерни задължения до края на годината. Обсъдени бяха състоянието на сградния фонд, на помещенията, наети от здравните работници, както и състоянието на водоемите, особено що се касае до потенциално опасните язовири и т.н. каскадни язовири. Общата констатация и от двете срещи по този проблем бе, че състоянието не е добро. Кметът Георгиев сподели, че при разговори с гражданите на общината са постъпили оплаквания по отношение на студените чакални и лекарски кабинети, неуплътнените врати и прозорци, остаряла техника. Кметът припомни, че съгласно подписаните договори, ангажимент на лекарите е извършването на текущите ремонти на кабинетите и подобряване състоянието на инвентара. Инж. Мариета Сивкова акцентира, че от следващата седмица, на база подготвена от общината справка, ще бъде направен оглед в 34-те села, в които има наети помещения. Целта на огледа е да се види необходимостта от текущ или основен ремонт на тези помещения. Протоколът от констатациите, както и ориентировъчните суми по отношение на ремонтите, ще бъде представен на кмета на общината и на тази база ще се вземат съответните решения за действие. Подчертано бе, че към всяка лекарска практика ще бъде подходено индивидуално и може да се пристъпи към вариант на нови клаузи в договорите. В изказването си зам.-кметът Пенчо Пенев открои наличието на два взаимно свързани проблема. Първият проблем е с договорите. Съгласно нормативните изисквания, те трябва да се сключват до края на м. януари на текущата година, но на практика много често се случва това да става до края на първото тримесечие. Забавянето на подписването на договорите, от своя страна, води до нарушаване ритмичността на постъпленията, които съгласно бюджета на общината, са разчетени да бъдат внасяни ежемесечно до 5-то число на текущия месец.  Заместник-кметът Пенев сподели, че общо 16 лекари и стоматолози дължат наем за наетите помещения и предоставената медицинска техника и инвентар. Изплащането на наемните вноски е елемент от договора, който е основно задължение. Общината е длъжна финансово да приключи годината без задължения, подчерта кметът Георгиев и призова всички лекари и стоматолози да покрият своите задължения до края на годината. Към момента на територията на община „Тунджа” има 14 медицински практики в 36 села и 11 стоматологични практики в 14 населени места. В Управленската програма на кмета Георги Георгиев от този мандат, ремонтът на здравните служби и подобряване на тяхното състояние е изведен като един от основните приоритети за следващите години. Важното е, отбеляза общинският кмет, да има равностоен партньорски диалог между двете страни, разумно да се обсъжда целият кръг от проблеми и това да става регулярно, периодично, с цел да се постигне един европейски облик на нашата здравна политика. Неритмичното плащане на наемите и задълженията по договорите за концесия на наетите язовири, беше основна тема и в разговора с наемателите на общинските язовири. Към момента 11 язовира са отдадени на концесия, а 58 са под наем. Общо 14 от наемателите са внесли своите годишни задължения за 2011 година. Около 130 хил.лв., съгласно плана, остават да бъдат внесени до края на месец ноември, съгласно клаузите в сключените договори. Кметът Георгиев и зам.-кметът Пенев изразиха убеденост, че сумите ще бъдат издължени в сроковете по договорите, защото отминалите години са доказателство за коректните отношения, изградени между двете страни и община „Тунджа” ще продължава да бъде общината с най-добре развито рибовъдство в областта и в страната.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario