Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Избрани изпълнители по мащабен инфраструктурен проект

Избрани изпълнители по мащабен инфраструктурен проект

sgrada-liato-1Община „Тунджа“ е бенефициент по проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Общият размер на финансовата помощ е 5 828 930,75 лв. без ДДС. В проекта са включени следните обекти:  - Реконструкция и разширение водопроводна мрежа с. Ботево, етап 1, Монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 4 981.00 м., в това число Хранителен водопровод- 324 м.; Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза - Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ - с обща дължина 5 552.00 м.; Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер - с обща дължина  5 709.00 м. Във връзка с изпълнението на проекта е проведена открита процедура по реда на чл.20, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“ с три обособени позиции за всяко от посочените села. Съгласно Заповед №РД-07-0412/29.04.2020г. на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев, са определени изпълнители, както следва: 
Обособена позиция 1 – „Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза – Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III“ за изпълнител е определено дружеството „ИМСТИ“ ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 1 в размер на 1 363 807,01 лв. без ДДС;
Обособена позиция 2 – „Реконструкция и разширение на водопроводна мрежа с. Ботево - I етап монтажни работи (монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон I, Гл. клон II, Гл. клон III)“ за изпълнител е определено дружеството „ТСМ-3“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 2 в размер на 1 403 375,75 лв. без ДДС. 
Обособена позиция 3 - „Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер“ за изпълнител е определено ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“ с участници „АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД и „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 3 в размер на 1 460 529,01 лв. без ДДС.
По обособена позиция 3 - „Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер“ е подадена жалба от отстранения участник в процедурата КОНСОРЦИУМ „УСМ-БЕЗМЕР 2019“.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario