Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини "Компас - Интегрирани мерки за социално включване"

"Компас - Интегрирани мерки за социално включване"

1-socОбщина „Тунджа” подаде ново проектно предложение, насочено към интеграцията на уязвими групи от селищата в региона. Проектът е „Компас - Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на социално изключените общности, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“. Проектът ще предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината интегриран подход насочен към населените места, в които живеят деца, семейства и други лица в риск от социална маргинализация и бедност. Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните области: включване в професионални обучения и последваща защитена заетост за 22, 18, и 12 - месеца според спецификата на работа и длъжността, на която лицата ще бъдат назначени, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и мерки за развитието на местните общности. Почасово ще бъдат ангажирани и здравни специалисти. Планираната продължителност на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център Компас ще бъде 18 месеца. В рамките на проекта, жителите на общината ще се възползват и от интегрирани форми на семейно консултиране, превенция на заболявания в ранна детска възраст, съчетано с изграждането и на услугата- безплатна детска млечна кухня. Предвижда се над 2000 лица да бъдат засегнати от дейностите по проекта. Предвид специфичните цели на интегрираната процедура, реализацията на разнообразни и иновативни дейности и изискванията на управляващите органи на двете Оперативни програми, Община „Тунджа“ включи като партньори четири организации: Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и - Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ от неправителствения сектор, „Кан УчтехСпорт България“ ООД и Детска градина „Изворче“, село Кабиле. Проектното предложение е на обща стойност 843 778,51 лв.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario