Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини МИГ-Тунджа стартира прием на проектни предложения по мярка 7.5

МИГ-Тунджа стартира прием на проектни предложения по мярка 7.5

mig-tundja-proekti-baner

Европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА»

 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на СНЦ „МИГ-Тунджа"
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
BG06RDNP001-19.162 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :

* Разгръщане на потенциала за развитие на туризма на територията на МИГ – Тунджа;

* Опазване, популяризиране и развитие на природното и културно-историческо наследство на територията, като основа за развитие на туристически дейности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

По процедурата ще бъдат подкрепени само кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие) и предложените  проекти  за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

2. Допустими кандидати:

* Община „Тунджа”;  

* Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани   по ЗЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Тунджа.

3. Допустими дейности:

* Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

* Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

* Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

* Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

* Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. Допустими разходи:

* Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

*  Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

* Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;

* Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.

5. Период за прием и място на подаване на проектните предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 14 декември 2018 година Краен срок за подаване на проектните предложения:    14 януари 2019 година, 17.00 часа

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

6. Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 300 000 (триста хиляди) лева.

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

* Минималният размер на допустими разходи  и на безвъзмездната финансова  помощ за конкретен проект е  9 779,00 лева 

*  Максималният размер на допустимите разходи  и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен  проект е 293 370,00 лева

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи е само за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ).

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Брой население на територията, по данни на НСИ към 31.12 на годината, предхождаща подаването на заявлението за подпомагане, което ще се възползва от подобрената инфраструктура и обхвата на териториално въздействие:  
- до 300 души – 10 точки
- от 301 до 500 души – 20 точки
- от 501 до 1000 души – 30 точки
- над 1000 души – 40 точки
40 точки
Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности:
до 3 работни места – 10 точки,
над 3 работни места – 20 точки.
20 точки
Проекти, които са консултирани с обществени консултативни съвети/местни общности/местни лидери на територията на МИГ и са получили тяхното одобрение по отношение на значимостта и ползите от планираната инвестиция в публична инфраструктура. 20 точки
Проекти, приобщаващи уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация 10 точки
Проекти, инвестицията, по които включва и мобилни обекти за културния живот на територията МИГ. 10 точки
ОБЩО 100 точки


За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки

9. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис  (КЕП ) като се използва Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: tundzha@abv.bg" migtundzha@abv.bg

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ- Тунджа няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Тунджа: .tundzhaleader.org" www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg

10. Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Георги Митев – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ Тунджа» 
Адрес: с. Генерал Инзово, община Тунджа, ул. «Опълченска» № 2, етаж 2
Телефон: 0899 148 777, 
Адрес на електронна поща: migtundzha@abv.bg

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикуван на следните интернет адреси: Интернет страница на МИГ-Тунджа .org" www.tundzhaleader.org, и на сайта на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bgrssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario