Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Подкрепа за хора с увреждания в домашна среда

Подкрепа за хора с увреждания в домашна среда

soc-projeМеханизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания в Община „Тунджа“ по Закона за лична помощ, стартирал от началото на септември миналата година, предоставя възможности пред следните целеви групи лица: хора с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Правоимащите лица могат да бъдат включени в Механизма за лична помощ след изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от Дирекция социално подпомагане. Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като лицето с увреждане може свободно да посочи кой да бъде неговият асистент. До началото на март 2020г. в Община „Тунджа“ са сключени 71 договора с лични асистенти и включени 71 потребители, в т.ч. 3 деца. Общият размер на изплатените средства до 29.02.2020г. по договори с асистенти са в размер  на 141 138,81 лв. С Решение на Министерски съвет №83 от 06.02.2020 г. е приета  Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , като част от Националния план за действие по заетостта и е утвърдена със Заповед РД 01-87/10.02.2020г. на министъра на труда и социалната политика. В рамките на Програмата безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, ще предоставят грижи на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Потребители по Националната програма могат да бъдат: лица, освидетелствани от ТЕЛК с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чийто доход не надвишава 375.00 лв. До момента по Програмата са постъпили 35 заявления, които предстои да преминат проверка за допустимост от Дирекция социално подпомагане. Продължава осигуряването на подкрепа в домашна среда и чрез проектите с външно финансиране - „Център за домашни грижи – Тунджа“ и „КОМПАС“, които предлагат интегрирани медико социални услуги в домовете на възрастните хора и лица с увреждания. По проект „КОМПАС“- интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- компонент 1, финансиран по ОПРЧР и ОПНОИР са назначени 6 души на длъжност „Социален асистент“ в 3 населени места и осигуряват подкрепа в домашна среда на 24 души. По проект „Център Домашни грижи - интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община "Тунджа", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 се предоставят мобилни медико-социални услуги за 100 потребители- лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми от 8 социални асистента, 3 медицински сестри, 1 рехабилитатор и 1 социален работник.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario