Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Предстои ремонт на училището в Бояджик с евросредства

Предстои ремонт на училището в Бояджик с евросредства

u-boajikДържавен фонд Земеделие уведоми Община „Тунджа“, че проектното предложение за основен ремонт на сградата и подмяна на отоплителната инсталация в Основното училище в село Бояджик е включено в списъка за финансиране. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 523 219,30 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 36 месеца от подписване на договора. Проектът „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“ по процедура чрез подбор по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. беше депозиран във фонда в средата на 2018 година. Предвижда се изпълнение на ремонтни работи по покрив, фасади, вътрешни инсталации, подмяна на котела и отоплителната инсталация на сградата, съобразно с приложените мерки за енергийна ефективност и достигането на необходимия топлинен комфорт в сградата. Училището в Бояджик включва две сгради: училище и физкултурен салон, които са строени в различни години, но са функционално свързани в един общ училищен комплекс с обща застроена площ от 1 450 м2, в т.ч. застроена площ на училището - 970 м2 и застроена площ на физкултурен салон - 480 м2. Имотът и сградите, където ще бъде реализиран проектът, са общинска собственост. В училището се обучават 150 деца в подготвителни групи и ученици от селата Бояджик, Болярско, Гълъбинци, Златари и работят 24 души персонал - специализиран и помощен, които пряко ще се възползват от реализацията на проекта. Проектът е в изпълнение на Приоритетна ос 2 Жизнен стандарт и качество на живот, Специфична цел 2.1.1: Модернизиране на общинската образователна инфраструктура, Мярка 2.1.1.1. Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна ефективност на учебни и детски заведения с Подмярка 2.1.1.1.1 Ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност на учебни заведения от общинската инфраструктура от Общинския план за развитие на Община „Тунджа“ за период 2014-2020г., с обща цел за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка чрез осигуряване на благоприятна и привлекателна учебна среда.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario