Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Конкурс за две вакантни места за озеленители в Стралджа

Конкурс за две вакантни места за озеленители в Стралджа

straldja-01Община Стралджа, в качеството си на бенефициент  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред”, обяви конкурс за назначаване на работници по озеленяване в Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Обявени са две вакантни места, минималните и специфичните изисквания са - безработни младежи до 29 годишна възраст; продължително безработни лица; безработни над 54 годишна възраст, безработни лица с основно или по ниско образование и без професионална квалификация. Образователни изисквания – основно или начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта; придобита професионална квалификация по част от професията- първа квалификационна степен „работник озеленяване“, специалност „озеленяване и цветарство“, мотивация за работа; комуникативност; отговорност и съзнателност. Необходимите документи са - заявление за кандидатстване по образец; документ за самоличност, който след справка веднага се връща на лицето; автобиография; документи за придобито образование; копие от документи, за преминато обучение по професия „работник озеленяване“, специалност „озеленяване и цветарство“ - първа квалификационна степен; документи, удостоверяващи принадлежност към съответната целева група. Конкурсът се провежда по документи и събеседване. Документи за участие се подават до 10.01.2019г., вкл. всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 13.00-17.00ч. в Административната сграда на община Стралджа, ул. Хемус №12, етаж I, при Игнатка Георгиева, технически сътрудник по проекта. Подборът на заявленията се извършва от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Стралджа. Решението на Комисията, относно допуснатите до втори етап кандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Община Стралджа и на информационното табло на Общинска администрация гр. Стралджа. Телефони за справка: 04761/ 55-84 – Игнатка Георгиева, 04761/ 64-68 – Иванка Иванова.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario