Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Стралджа решава за отпускането на студентски стипендии

Стралджа решава за отпускането на студентски стипендии

straldja-liato-1На своето XXXVI-о редовно заседание, насрочено за 2 октомври, съветниците в Стралджа ще определят стипендиантите по Наредба №23 за отпускане на стипендии на студенти от Община Стралджа. Уточняването на младежите с право на такива стипендии става по критерии и с предложение на Експертно-консултативна комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Основната цел е насърчаване на учащите се за постигане на по-високи резултати в обучението, завръщане в родното място и подпомагане развитието му чрез квалифицирани млади специалисти. В началото на заседанието председателят Живко Ангелов ще предложи изменения и допълнения към Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Ще последва  определяне на Постоянна комисия за разглеждане исканията на гражданите за отпускане на еднократни финансови помощи. Компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет, ще предложи Атанас Киров, кмет на общината. Негово е и предложението за допълване  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., което е във връзка с обявяване на обект от първостепенно значение „Изграждане на пътен възел Стралджа – Воденичане на км. 298+600, АМ“Тракия“. В дневния ред е включено и допълнение на Приложение № 1 – Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински  недвижими имоти към Наредба № 2 за реда за придобиване  право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане  с имоти и вещи общинска собственост. Очаква се още съветниците да вземат решения за безвъзмездно прехвърляне  в собственост на държавата на язовири – публична общинска собственост, за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10г. върху общински имот – частна общинска собственост в полза на АСП, за предоставяне на пасище – мера от общински поземлен фонд във връзка с държавна концесия за добив на строителни материали в землището на Иречеково и други. rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario