Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Вицеконсулът на Великобритания в Община Тунджа

Сряда, 21 Март 2012г. 14:41ч.

vicekonsulНа опознавателна среща в община „Тунджа” беше Теодора Манева, вицеконсул към Консулския отдел на Посолството на Великобритания в София. В разговор с кмета на общината Георги Георгиев и заместник-кмета Станчо Ставрев, вицеконсул Манева представи основните дейности и мисии на направлението, ръководено от нея. Те се изразяват предимно в предоставяне на услуги и подпомагане на британските граждани, живеещи в България, при разрешаване на конфликтни, хуманитарни и социални ситуации, защита на техните интереси, като често се търси и помощта на представителите на местната власт.

Продължение...

 
 

Отвориха офертите за доставка на техника по иновативния проект

Вторник, 20 Март 2012г. 18:03ч.

inovat-konkursКомисия, назначена със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, отвори и разгледа постъпилите оферти за малка обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на модулна сцена, с озвучителна и осветителна техника, 13 броя LCD TV + DVD Player, 1 брой електрическо пиано и 13 броя конвекторни климатични системи във връзка с провеждане иновативно културно събитие „Празници „Тунджа - традиции и иновации”. Комисията е в състав:  председател – Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа” и членове: Ангелина Танева – началник отдел „Обществени поръчки”, Елена Иванова – юрист, Иванка Георгиева – младши експерт в отдел „Обществени поръчки”,

Продължение...

 
 

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

Вторник, 20 Март 2012г. 17:18ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ

 

№ РД- 0291

гр. Ямбол 20.03.2012 г.

 

        Във връзка с постъпило заявление от “ ТЕНЕВ и ХАРАЛАМПУС”  ООД от с.Калчево   ЕИК 128618060, представлявана от Стоян Димов Тенев ЕГН 6110099106  с вх.№5300-414 от 19.03.2012 г. за възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива , имайки предвид, че искането е законосъобразно  и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ:

            На „ ТЕНЕВ и ХАРАЛАМПУС” ЕООД  от с.Калчево   ЕИК 128618060, представлявано от Стоян Димов Тенев ЕГН 6110099106  да възложи изработването на комплексен проект  за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват:  поземлен имот № 086040    по   КВС на землище  с.Калчево, обл.Ямбол .                                                                                                          

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

2. Инвестиционен проект.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез Община „Тунджа” пред Админисративен съд гр.Ямбол в 14- дневен срок от датата на обявяването.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община  „Тунджа”

 
 

Преизбраха Г. Георгиев за зам.председател на РАО Тракия

Вторник, 20 Март 2012г. 14:07ч.

rao-300Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев отново бе избран за заместник-председател на Регионалната асоциация на общините „Тракия”. Това стана по време на проведената в Стара Загора сесия на Общото събрание на РАО "Тракия". Изборът на кмета Георгиев е поредното доказателство за управленските му качества и натрупания положителен опит в сферата на местното самоуправление, както и за постигнатите високи резултати в работата му през изминалите два мандата. С пълно единодушие са избрани нови членове на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията. Кольо Милев - кмет на община Сливен, бе избран единодушно за Председател на Управителния съвет. Новият председател на Контролния съвет е кметът на община Първомай Ангел Папазов.
 
 

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

Петък, 16 Март 2012г. 14:15ч.

tundja-header

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

№ РД - 0281

гр. Ямбол  14.03.2012г.

 

 

          Постъпило е заявление „ВЕНИ 1” ЕООД гр.София, ЕИК 832045157 с вх.№5300-384/12.03.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”,  на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

                                                         НАРЕЖДАМ:

            Одобрявам задание за проектиране на ПУП- Парцеларен план на ел.проводно отклонение 20kV (подземен кабел) до  урегулиран поземлен имот І-86051 за фотоволтаична централа  в масив 86 по КВС на землище   с.Крумово, област Ямбол.

            Разрешавам на „ВЕНИ 1” ЕООД гр.София да възложи изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план на на ел.проводно отклонение 20kV (подземен кабел) до  урегулиран поземлен имот І-86051 за фотоволтаична централа  в масив 86 по КВС на землище   с.Крумово, област Ямбол.

            При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община “Тунджа”

 
 

Страница 296 от 347