Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Отвориха офертата за доставка на горива в Община Тунджа

Вторник, 23 Август 2011г. 12:03ч.

В община „Тунджа” беше отворена единствената постъпила оферта за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за „Комплексна доставка на горивни материали за бюджетните учреждения - училища, ЦДГ и кметства на територията на Община „Тунджа” (брикети, въглища, газьол и дърва) за отоплителен сезон 2011/2012 г.” Под председателството на Пламен Панев – началник отдел „Стопанска политика” в общината и в присъствието на Антон Тонев – външен експерт, беше отворен плик № 1 и проверено съответствието на тръжните документи. Предстои на участника в процедурата да бъде изпратен протокол за състоянието на разгледаните документи и уведомяване за деня на отваряне на ценовата оферта. Комисията трябва да приключи своята работа в срок до 20 септември тази година.
 
 

ЗАПОВЕД № РД-0862

Вторник, 23 Август 2011г. 09:22ч.

tundja-header

З А П О В Е Д

 

      №  РД - 0862

 

гр. Ямбол,  15.08.2011 г.

 

         Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, едновременно с избор на  президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011г. на основание чл.71, ал.2 от Изборния кодекс

                                      О Б Р А З У В А М:

 

  На територията на Община “Тунджа” - Ямбол 51 избирателни секции в населените места,  както следва:

Секция№

Населено място

Адрес

1

2

3

001

 с.Асеново

Кметство

002

 с.Безмер

Младежки дом

003

 с.Безмер

Кметство

004

 с.Ботево

ОУ”Христо Ботев”

005

 с. Болярско

Кметство

006

 с.Бояджик

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

007

 с.Бояджик

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

008

 с.Веселиново

Стол на ОУ „Св.СВ. Кирил и Методий”

009

с.Видинци

Кметство

010

с.Ген.Инзово

ОУ”Васил Левски”

011

с.Ген.Инзово

Клуб на пенсионера

012

с.Ген.Тошево

Народно читалище „Развитие”

013

с.Голям Манастир

Народно читалище „Напредък”

014

с.Гълъбинци

Народно читалище „П.Р.Славейков”

015

с.Дражево

Народно читалище „Прогрес”

016

с.Драма

Бивше читалище - малка зала

017

с.Дряново

Клуб на пенсионера

018

с.Завой

Клуб на пенсионера

019

с.Златари

Народно читалище „Васил Левски”

020

 с.Кабиле

Зала до кметството

021

с.Калчево

ОУ”Васил Левски”   

022

с.Каравелово

Народно читалище „Н.Й. Вапцаров”

      1

                       2

                     3

023

с.Козарево

Клуб до Народно читалище „Просвета”

024

с.Коневец

Клуб на пенсионера

025

с.Крумово

Народно читалище „Съгласие”

026

с.Кукорево

Кметство-ритуална зала

027

с.Кукорево

Народно читалище „Виделина”

028

с.Маломир

Кметство

029

с.Маломир

Народно читалище  „Просвета”-малък салон

030

с.Меден кладенец

Народно читалище  „Изгрев”

031

с.Межда

Кметство

032

с.Миладиновци

Клуб на пенсионера

033

с.Могила

Народно читалище „Пробуда”

034

с.Овчи кладенец

Народно читалище „Мисъл”-малък салон

035

с.Окоп

ОУ”В.Левски”

36

с.Победа

Народно читалище „Васил Левски”

037

с.Робово

Клуб на пенсионера

038

с.Роза

ОУ”Паисий Хилендарски”

039

с.Роза

ОУ”Паисий Хилендарски”

040

с.Савино

Кметство-ритуална зала

041

с.Симеоново

Народно читалище  „Искра”-малък салон

042

с.Скалица

Народно читалище  „Светлина”-малък салон

043

с.Сламино

Клуб на пенсионера

044

с.Стара река

Зала в кметство

045

с.Тенево

СОУ”ВасилЛевски”

046

с.Тенево

Клуб пенсионера

047

с.Търнава

Народно читалище „Зора”

048

с.Хаджи Димитрово

ОУ”Климент Охридски”

049

с.Ханово

Клуб на пенсионера

050

с.Чарган

Зала в кметството

051

с.Челник

Народно читалище „Зора”

       Препис от Заповедта да се предостави на ТЗ ”ГРАО” гр. Ямбол, Общинската избирателна комисия и  обяви  публично  чрез  средствата  за  масово  осведомяване и населени места.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община „Тунджа”

 
 

Отвориха офертите по проект за социално включване

Понеделник, 22 Август 2011г. 16:47ч.

Съгласно споразумение за финансиране от 05.07.2011 г. за Проект № РД09-87, в рамките на Проекта за социално включване, в съответствие с процедурите за провеждане търгове на Световната банка, на основание чл. 44, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, на 22.08.2011 г в община Тунджа се проведе заседание на тръжната комисия, назначена със заповед на кмета на общината Георги Георгиев. Под председателството на заместник-кмета на общината - Мариета Сивкова, бяха отворени и обявени, по реда на тяхното постъпване, офертите за определяне изпълнител на Проект № РД09-87/05.07.2011 г. с наименование. „Желани пространства – комплексен модел на интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени места от селски тип”. Офертите касаят строително-ремонтните дейности на Общностен център в ЦДГ - с. Кабиле и Семеен център в ЦДГ - с. Тенево. При отварянето на офертите присъства Илиян Саралиев – наблюдател от дирекция „Социално включване” към МТСП, представители на 7-те фирми, участнички в процедурата, медии. След отварянето на офертите, тръжната комисия продължи заседанието си. Предстои до две седмици комисията да изпрати доклад с предложение за определяне на изпълнителя до дирекция „Социално включване” към МТСП.

 
 

Нова сесия за стипендиите на Община Тунджа

Понеделник, 22 Август 2011г. 14:37ч.

Община „Тунджа” обяви началото на поредната сесия за кандидатстване за отпускане еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”. Документи за кандидатстване са: Формуляр за кандидатстване – по образец, документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последен завършен срок или семестър, анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец 4, копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви. Формуляр за кандидатстване и анкета се получава от кметовете на населените места или ст. 411 в сградата на общината. Документите се подават в деловодството на община „Тунджа”. Срокът за подаване на документите е до 09 септември 2011 год. Телефони за повече информация: 046/ 684 225; 046/ 684 345.
 
 

Нов проект депозира Община Тунджа

Понеделник, 22 Август 2011г. 11:18ч.

Община „Тунджа” депозира в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства проектно предложение по Приоритет 2 на конкурсната процедура „Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях”. Това съобщи по време на традиционния брифинг пред журналисти кметът на Община Тунджа Георги Георгиев. В проекта са включени осемте основни средищни училища в селата Тенево, Кукорево, Дражево, Веселиново, Роза, Ботево, Бояджик и Скалица. Очакваното финансиране е на стойност 39 430 лв., а продължителността на проектните дейности – 9 месеца, от октомври 2011 г. до края на юни 2012 г.

Продължение...

 
 

Страница 299 от 324

abc-02-18