Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Новоназначени в звено БКС

Събота, 11 Юли 2020г. 10:17ч.

roza-10От 03.07.2020г., за срок от 10 месеца, са назначени 9 лица на длъжност „Работник озеленяване“ по Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001 – финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ процедура BG05M9OP001-1.072 „МИГ-Тунджа- Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Продължение...

 
 

Осигурена заетост по Програмата за Развитие на човешките ресурси

Петък, 10 Юли 2020г. 18:32ч.

bageraДевет души назначиха в Община Тунджа на длъжност „Работник озеленяване“ по Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица", финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Двама са назначените съответно в Завой и Кабиле, те ще извършават озеленителни работи, обхващащи изграждането, поддържането и обзавеждането на паркове, градини, лесопаркове, крайпътни насаждения и защитни пояси на територията на съответното населено място.

Продължение...

 
 

Нова възможност за младежка заетост

Вторник, 07 Юли 2020г. 08:05ч.

sgrada-liato-2Община „Тунджа“ подаде нова заявка по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, по която ще бъдат назначени нови 13 лица на длъжност „Работник-поддръжка“ и 11 наставници в 11 населени места. Младежите ще работят в продължение на 6 месеца, на 8-часово работно време в селата Ботево, Гълъбинци, Голям манастир, Завой, Златари, Каравелово, Коневец, Робово, Сламино, Тенево и Хаджидимитрово.

Продължение...

 
 

Социални услуги в домашна среда

Понеделник, 06 Юли 2020г. 15:31ч.

soc-projeПродължава осигуряването на подкрепа в домашна среда чрез Механизъм за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания в Община „Тунджа“ по Закона за лична помощ и Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Чрез Механизма за лична помощ до момента са назначени 98 асистенти на 98 потребители в 28 населени места. Асистентите предоставят грижи в домашна среда на хора с увреждания, които са с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; на деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

Продължение...

 
 

Информационна среща по проект "Посоки" в Дражево

Вторник, 30 Юни 2020г. 10:09ч.

drajevo0На 02.07.2020 година от 11.00 часа в залата на Читалище „Прогрес-1936“, с. Дражево ще се проведе информационна среща за представяне на проект „Посоки – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 


 
 

Страница 5 от 378