Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
HABITAT-TUNDJA-banner
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Документи

Обява от Община Тунджа

Петък, 03 Февруари 2017г. 10:16ч.

tundja-gerb                                     ОБЩИНА ТУНДЖА

             На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

                                           ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Палфингер Продукционстехник България" ЕООД - завод Тенево, Индустриална

зона Ямбол, с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

с оператор: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Червен бряг

с предмет на дейност: производство на цилиндри и на хидравлични компоненти.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец,

всеки работен ден в периода от 01.02.2017 г. до 01.03.2017г. в сградата на

община Тунджа на пл.“Освобождение“№1, етаж 1, стая №104, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 ч. и на интернет страницата на общината - http://www.tundzha.net/component/content/category/37-information

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Лице за контакти: Светозар Грозев, началник отдел „Териториално развитие и Екология“, дирекция „ТУСЕ“, 046/666853, 046/684315, grozev@tundzha.net 
 

ЗАПОВЕД № РД-0580 от 10.06.2014 г.

Петък, 13 Юни 2014г. 12:27ч.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№ РД-0580

гр. Ямбол 10.06.2014 г.

Постъпило е заявление с  вх.№ 94 00 – 1805/06.06.2014 г. от Дойка Накова Байчева от гр.Ямбол, ул. “Дъбилино” № 3  по  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ   за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване /  с цел смяна на предназначението от жилищно строителство  за къща за гости   на УПИ  IІ-194 в кв.34 по ПУП на с.Симеоново. Във връзка с това и положително становище на главния архитект на община “Тунджа”-Ямбол, на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ 

РАЗРЕШАВАМ:

            Изработване  на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване ) на УПИ IІ-194 в кв.34 по ПУП на с.Симеоново, област Ямбол.

 При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община “Тунджа”
 
 

ЗАПОВЕД № РД-0578 от 10.06.2014 г.

Петък, 13 Юни 2014г. 12:26ч.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№ РД-0578

гр. Ямбол 10.06.2014 г.

Постъпило е заявление с  вх.№ 94 00 – 1806/06.06.2014 г. от Юлия Байчева Байчева от гр.София  по  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ   за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване /  с цел обединяване и смяна на предназначението от УПИ за жилищно строителство в УПИ за зайциферма   на УПИ V-153 и УПИ VІ-153 в кв.49 по ПУП на с.Симеоново. Във връзка с това  и положително становище   на главния архитект на община “Тунджа”-Ямбол, на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ 

РАЗРЕШАВАМ:

            Изработване  на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване ) на УПИ V-153 и VІ-153 в кв.49 по ПУП на с.Симеоново, област Ямбол.

 При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община “Тунджа”
 
 

ЗАПОВЕД № РД-0579 от 10.06.2014 г.

Петък, 13 Юни 2014г. 12:25ч.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№ РД-0579

гр. Ямбол 10.06.2014 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 94 00 – 1807/06.06.2014 г. от Юлия Байчева Байчева от гр. София  по  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване /  с цел обединяване и смяна на предназначението от жилищно строителство в производство на екобрикети и фуражни брикети  на УПИ IV-170, V-170 и УПИ VІ-170 в кв.48 по ПУП на с.Симеоново. Във връзка с това  и положително становище на главния архитект на община „Тунджа”-Ямбол, на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ 

РАЗРЕШАВАМ:

            Изработване  на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване ) на УПИ IV-170, V-170 и VІ-170 в кв.48 по ПУП на с. Симеоново, област Ямбол.

 При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа”
 
 

Община „Тунджа” - Ямбол съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план - ПП и ПРЗ /план за регулация и застрояване/

Петък, 13 Юни 2014г. 12:20ч.

tundja-header
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община „Тунджа”- Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план-ПП /парцеларен план/ и ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на:

1.Трасе на повърхностен охранителен /отводнителен канал/ за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап (клетка1)”, през поземлени имоти № 000195, № 000210, №000222, №000075, № 036004 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово, община „Тунджа” и поземлен имот № 000314 по КВС на з-ще с. Дражево и се включва в ретензионен басейн, разположен в поземлен имот № 036002 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

2.Трасе на канализация от стопански двор за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап”, през поземлени имоти № 000222 и № 000075 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово

3. Трасе на система за движение на инфилтрата-гравитачна тръба и напорен тръбопровод за обект „Регионално депо на неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора,Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап”, през поземлени имоти № 000222 и № 000075 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

4. Трасе на подземен ел.кабел за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините  Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап”, през поземлени имоти № 000222 и № 000075 по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

5.План за регулация и застрояване на площадка за ретензионен басейн за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап” (клетка1). Площадката на ретензионния басейн попада в част от поземлен имот № 036002 и в поземлен имот № 000129 в местност „Гол баир” по КВС на з-ще с. Хаджи Димитрово.

Проектите е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С, стая 103 в сградата на общинската администрация, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 .

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 
 

Страница 1 от 8