Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

14 сключени договора и осъществени 6 приема по 4 мерки е равносметката на МИГ –Тунджа за 2020 година

Вторник, 22 Декември 2020г. 21:29ч.

tundja-sgrada-1MIG-proekti-zastavkaПрез изтичащата 2020 година МИГ –Тунджа осъществи шест приема по 4 процедури. Процедурата за прием на проекти по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни" премина с два приема.

Продължение...

 
 

Благодарствени писма и картини за дарителите

Понеделник, 21 Декември 2020г. 16:52ч.

gg-kvНародните представители от БСП – зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин и Николай Пенев получиха благодарствени писма и картини, нарисувани от деца, като дарители на община „Тунджа“. Тунджанският кмет Георги Георгиев обясни, че благодарствените писма са за дългогодишното им участие в коледните благотворителни кампании на общината. Той припомни, че тази година благотворителната кампания се провежда под различна форма заради пандемичната обстановка и средствата се набират по сметка.

Продължение...

 
 

Проучване и анализ „Добавена стойност за територията на МИГ-Тунджа от прилагането на стратегията за ВОМР “

Петък, 18 Декември 2020г. 15:26ч.

tundja-sgrada-1MIG-proekti-zastavkaНа база Проучване и Анализ „добавена стойност за територията на МИГ-Тунджа от прилагането на стратегията за ВОМР “ бяха направени следните изводи и препоръки.
Ø  Стратегията за Водено от общностите местно развитие е първата интегрирана концепция за комплексно въздействие върху развитието на територията и на местната общност чрез ресурсите на европейското финансиране по 3 фонда /ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ/ чрез пет програми /ПРСР, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, ОПОС/ и мащабното разширяване на спектъра на бенефициентите, като по този начин се дава реална възможност за реализирането на максимално голям обхват на дейности, подчинени на общи цели и приоритети. Консолидирането на възможности и на ресурси от различни източници за комплексно въздействие /многофондовия характер на стратегията/ е най-ефективният и ефикасен механизъм за развитието на територията и на местната общност. Този подход носи висока добавена стойност и трябва да бъде развиван и утвърждаван и в разработването и прилагането на следващи стратегически и планови документи.
Ø  Стратегията за ВОМР прави директно и непосредствено съпричастна местната общност, въвличайки я пряко в процесите на планиране и реализация, прилагайки богат набор от механизми за комуникация, информиране, публичност. Този хоризонтален модел на взаимодействие с общността е препоръчително да бъде използван широко и в процесите на мониторинг и на оценка на въздействието на Стратегията върху развитието на територията и на общността.
Ø  Стратегията за ВОМР включва голям диапазон от мерки за финансиране, като по този начин практически овластява различни групи от местната общност /вкл. представители на институции, организации, бизнес и др./ в качеството на потенциални бенефициенти, осигурявайки им по този начин непосредствена възможност да участват не само в процеса на идентифициране на местните проблеми и потребности, но и във формулирането и прилагането на адекватни действия и конкретни решения за развитието на територията и на малките населени места от селски тип. Осигуряването на достъп до ресурси и до непосредствения процес на вземане на решения трябва да се развива и утвърждава като водещ принцип в общностната работа, в подходите за стратегическо планиране и решаване на местните проблеми и предизвикателства. С ВОМР формира капацитет у местната общност, като я овластява чрез механизмите за пряко и непосредствено участие във формулирането на приоритетите и в процеса на вземане на решения, но и чрез многопосочните възможности за финансиране и включването на максимално широк спектър от потенциални бенефициенти. Разширяването на възможностите за финансиране и на потенциалните бенефициенти прави по – голяма част от местната общност пряко въвлечена в изпълнението на Стратегията и съпричастна към нея.
В този смисъл като пример могат да бъдат посочени читалищата на територията на МИГ-Тунджа, които благодарение на реализацията на Стратегията за местно развитие 2011-2015 г. излизат от тясно културната дейност и от сферата на чистата художествена самодейност и се превръщат в пълноценни общностни центрове. С реализацията на СВОМР те развиват и капацитет в доставката на социални услуги, което носи висока добавена стойност за местната общност.
Ø  Стратегията за Водено от общностите местно развитие е най-мащабната платформа за децентрализация на доставката на социални услуги от държавата и общините към включването на други доставчици в лицето на бизнеса и неправителствените организации, вкл. на читалищата. Децентрализацията на социалните услуги е основна предпоставка за разширяване на спекъра и на обхвата им, както и за повишаване на качеството. Тези процеси трябва да бъдат развивани и утвърждавани, вкл. и чрез механизмите на публично – частното партньорство в интерес на повишаване на благосъстоянието и качеството на живот на местната общност.
Ø  Стратегията за ВОМР отчита особеностите и даденостите на територията, като включва и нарочна мярка за промотиране на местни специфики. Този подход трябва да бъде насърчаван и в следващите стратегически и планови документи, тъй като притежава потенциала за генериране на висока добавена стойност за развитието на територията.
Ø    Включването в Стратегията на мярка от ОПИК 2014 - 2020 дава нови възможности за развитието на бизнеса с характер на малки и средни предприятие от неземеделския сектор, което води до разширяването на мащаба и на многообразието на стопанската инициатива на територията на МИГ- Тунджа, вкл. и създава нови възможности за заетост.
Ø    Включването в Стратегията на ресурси по ОП НОИР 2014-2020 води до развитие на общинската образователна инфраструктура с пряка и непосредствена рефлексия върху преодоляване на проблема с ранното напускане на образователната система и развитие на професионалното образоване и обучение в малките населни места от селски тип.
Ø   Включването в Стратегията на мерки, подкрепени от ОПРЧР 2014-2020 води до реална децентрализация в доставката на интегрирани социални услуги и до осигуряването на нови възможности за обучение, заетост, адаптиране, интеграция и реинтеграция на трудовия пазар. Изключително полезно и насърчително за развитието на територията и на местната общност е включването като бенефициенти по проекти за субсидирана заетост не само на местната власт, но и на бизнеса и на неправителствения сектор, което е предпоставка за тяхното развитие и укрепване.
Ø     Включването в Стратегията на ресурси по ОПОС 2014-2020 е директно обвързано с опазването и популяризирането на биологичното разнообразие на територията на МИГ-Тунджа, което е непосредствено свързано с комплексното интегрирано развитие.
Ø  Разработването на „собствена” мярка за развитие на територията, чрез промотиране на местни специфики и дадености с ресурсите на ПРСР, е нов момент с висок потенциал и висока добавена стойност. Препоръчва се този подход да бъде приоритетен и при разработването и реализацията на следващи програмни и стратегически документи, както и да бъде поставен във фокуса на нови проекти.
Ø      Диверсификацията на дейността на МИГ-Тунджа спрямо пряката работа по разработването, управлението и изпълнението на СВОМР е една от характерните особености и силни страни на Сдружението. Доставката на социални услуги; разработването и реализацията на образователни проекти в подкрепа на младежи в неравностойно социално положение, на трансгранични, транснационални и вътрешнотериториални проекти с различна тематична насоченост; подкрепата на местни каузи и инициативи извън обхвата на СВОМР имат силна социална насоченост и позитивна рефлексия у местната общност. По този начин дейността на МИГ-Тунджа надхвърля положителното въздействие на Стратегията, като генерира нова, допълнителна добавена стойност за развитието на територията.
Ø  МИГ-Тунджа развива своя капацитет през периода 2014-2020 г и като увеличава щатната численост на персонала, свързан с прилагането на СВОМР от 4 на 5 бр. В новата структура е формирана и длъжност експерт мониторинг на Стратегията, предвид необходимостта от допълнителна експертиза поради многофондовия характер на СВОМР, широкия спектър от възможности за финансиране и от потенциални бенефициенти.
Ø  МИГ –Тунджа увеличава представителността на местната общност във върховния колективен орган за управление (Общото събрание) и подобрява и оптимизира административния капацитет на колективния орган за управление (Управителния съвет). В този смисъл трябва да бъде разглеждано и увеличаването на броя и обхвата на членовете на Общото събрание, чиято численост е 33 юридически и физически лица, представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор към момента на одобрение на СВОМР, а към настоящия момент е 37 юридически и физически лица, както и оптимизирането на броя на членовете на Управителния съвет от 9 члена на 5 члена, с което се подобрява оперативността на управлението.
В заключение се налага генералният извод, че Стратегията за ВОМР е най-мащабната интегрирана концепция за комплексно развитие на територията и на местната общност на МИГ-Тунджа, която консолидира и подчинява на общи цели и приоритети източници от различни европейски фондове и програми, като ги съобразява с местните особености и специфики, вкл. и с гледната точка на местната общност. Този подход е ефективен и ефикасен модел на планиране и реализиране на цялостна интегрирана политика за развитието на територията и трябва да бъде надграждан и утвърждаван при разработването и реализацията на следващи стратегически и планови документи, на нови проекти за общностно развитие. Капацитетът, потенциалът, опитът и експертизата на МИГ-Тунджа позволяват и предполагат силна диверсификация на дейностите в интерес на местното развитие.
 Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.
 
 

ГЕРБ предлага Община Тунджа да предостави техника на "ВиК" Ямбол

Четвъртък, 17 Декември 2020г. 10:47ч.

bageraОбщинските съветници от ПП ГЕРБ „Тунджа“ предлагат да се предостави безвъзмездно техника за ползване от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Ямбол за решаване на проблемите с водоснабдяването на селата. След многобройни проведени срещи става ясно, че дружеството полага усилия, но има нужда и от подкрепата на собственика на ВиК активите, с цел навременното отстраняване на аварии и регулярно подаване на вода към абонатите си от общинската ВиК мрежа.

Продължение...

 
 

Изнесен приемен ден - Каравелово, Робово, Сламино

Понеделник, 14 Декември 2020г. 10:39ч.

01-priemendenНа 16 декември 2020 г. (сряда), ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев в селата: Каравелово ( от 10.00 ч.), Робово ( от 11.00 ч.) и Сламино (от 12.00 ч.). Жителите на населените места ще могат да отправят своите въпроси и/или предложения пред кмета на общината при спазване на въведените противоепидемични мерки.


 
 

Страница 7 от 391

Реклама

vhs-2-dvd_125x125